Language of document :

Az Audiencia Provincial de León (Spanyolország) által 2020. június 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – AB Volvo és DAF TRUCKS N. V. kontra RM

(C-267/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Audiencia Provincial de León

Az alapeljárás felei

Felperesek: AB Volvo és DAF TRUCKS N. V.

Alperes: RM

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 101. cikket és a tényleges érvényesülés elvét, hogy azokkal ellentétes a nemzeti jogi szabály olyan értelmezése, amely szerint az irányelv 10. cikke által meghatározott 5 éves keresetindítási határidő, valamint a bírósági kárbecslésről szóló 17. cikk nem alkalmazható visszamenőleges hatállyal, és a visszaható hatály vonatkozásában irányadó időpont a szankcionálás, nem pedig a keresetindítás időpontja?

Úgy kell-e értelmezni a 2014/104/EU irányelv1 22. cikkének (2) bekezdését és a „visszamenőleges hatály” kifejezést, hogy ugyanezen irányelv 10. cikke alkalmazható az alapjogvitában előterjesztetthez hasonló kereset esetén, amelyet bár az irányelv és az átültető jogszabály hatálybalépését követően nyújtottak be, korábbi tényállásra vagy szankciókra vonatkozik?

A Ley de Defensa de la Competencia (a verseny védelméről szóló törvény) 76. cikkéhez hasonló rendelkezés alkalmazásakor úgy kell-e értelmezni a 2014/104/EU irányelv bírósági kárbecslésről szóló 17. cikkét, hogy az alapjogvitára alkalmazható eljárásjogi jellegű szabályról van szó, amely jogvitában a keresetet az átültető nemzeti jogszabály hatálybalépését követően terjesztették elő?

____________

1 A tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti jog szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes szabályokról szóló, 2014. november 26-i 2014/104/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2014. L 349., 1. o.).