Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice (England and Wales), Family Division (Spojené království) dne 16. listopadu 2020 – SS v. MCP

(Věc C-603/20)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

High Court of Justice (England and Wales), Family Division

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: SS

Odpůrkyně: MCP

Předběžná otázka

Je zachována příslušnost členského státu dle článku 10 nařízení Brusel 21 bez časového omezení, pokud dítě, které má obvyklé bydliště v tomto členském státě, bylo neoprávněně odebráno [protiprávně přemístěno] do třetí země nebo protiprávně zadrženo v třetí zemi, v níž v důsledku takového odebrání [přemístění] (nebo zadržení) po uplynutí příslušné doby získalo obvyklé bydliště?

____________

1 Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 (Úř. věst. L 338, 23.12.2003, s. 1).