Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England and Wales), Family Division (Zjednoczone Królestwo) w dniu 16 listopada 2020 r. – SS / MCP

(Sprawa C-603/20)

Język postępowania: angielski

Sąd odsyłający

High Court of Justice (England and Wales), Family Division

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: SS

Strona przeciwna: MCP

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 10 rozporządzenia Bruksela II bis1 utrzymuje bezterminową jurysdykcję państwa członkowskiego, jeżeli dziecko mające miejsce zwykłego pobytu w tym państwie członkowskim zostało bezprawnie uprowadzone do państwa trzeciego (lub zatrzymane w nim), w którym to państwie, po uprowadzeniu (lub zatrzymaniu), uzyskało później miejsce zwykłego pobytu?

____________

1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, Dz.U. 2003 L 338, p. 1 - wyd. spec. w języku polskim, rozdz. 19, t. 6, s. 243–271.