Language of document :

Tožba, vložena 26. avgusta 2017 – A & O Hotel in Hostel Friedrichshain/Komisija

(Zadeva T-578/17)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: A & O Hotel and Hostel Friedrichshain GmbH (Berlin, Nemčija) (zastopnika: S. Heise in M. Lindner, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Sklep Komisije C(2017) 3220 final z dne 29. maja 2017 o nedavčnih ukrepih pomoči SA.43145 (2016/FC), ki jih je Nemčija izvedla v korist družbe Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH (in drugih) (UL 2017, C 193, str. 1), razglasi za ničen; in

Komisiji naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlog in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja en tožbeni razlog.

Kršitev bistvenih določb glede obličnosti in postopka iz člena 108(2) PDEU v povezavi s členoma 4(4) in 15(1) Uredbe Sveta (EU) 2015/15891 ter člena 296, drugi odstavek, PDEU

Komisija naj bi kršila postopkovne pravice tožeče stranke, ker naj bi sklep, zoper katerega je vložena tožba, sprejela že po predhodnem pregledu, čeprav bi morala začeti formalni postopek preiskave. Tožeča stranka se v zvezi s tem sklicuje na to, da bi Komisija ob pravilnem pregledu informacij in navedb, ki jih je imela na voljo, morala imeti dvome o združljivosti nedavčnih ukrepov pomoči, ki jih je Nemčija nezakonito izvedla v korist družbe Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH (in drugih).

Tožeča stranka poleg tega graja, da je Komisija s tem, ko informacij in navedb, s katerimi so utemeljeni ti dvomi, v sklepu, ki je predmet te tožbe, ni obravnavala oziroma ni zadostno obravnavala ali jih je v bistvenih delih ob tem napačno obravnavala, kršila svojo obveznost obrazložitve v skladu s členom 296, drugi odstavek, PDEU.

____________

1 Uredba Sveta (EU) 2015/1589 z dne 13. julija 2015 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL 2015, L 248, str. 9).