Language of document :

Talan väckt den 26 augusti 2017 – A & O Hotel and Hostel Friedrichshain mot kommissionen

(Mål T-578)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: A & O Hotel and Hostel Friedrichshain GmbH (Berlin, Tyskland) (ombud: advokaterna S. Heise och M. Lindner)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut C(2017) 3220 final av den 29 maj 2017 om de icke-skattemässiga stödåtgärder som Tyskland genonfört till förmån för Jugendherberge Berlin Ostkreutz gGmbH m. fl. (2016/FC) (EUT C 193, 2017, s. 1), och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden en grund.

Åsidosättande av väsentliga formföreskrifter och procedurregler i artikel 108.2 FEUF jämförd med artikel 4.4 och 15.1 i förordning (EU) nr 2015/1589 1 samt i artikel 296.2 FEUF.

Kommissionen har åsidosatt sökandens processuella rättigheter då den antog det angripna beslutet efter enbart en preliminär undersökning även om den var förpliktad att inleda ett formellt granskningsförfarande. Sökanden har härvidlag gjort gällande att kommissionen vid den obligatoriska bedömningen av relevanta upplysningar skulle ha ifrågasatt huruvida de icke-skattemässiga fördelar som Tyskland genomfört till förmån för Jugendherberge Berlin Ostkreutz gGmbH (m. fl.) var förenliga med unionsrätten.

Kommissionen har vidare åsidosatt sin motiveringsskyldighet i artikel 296.2 FEUF då den inte eller på ett otillräckligt eller felaktigt sätt inte har beaktat dessa problematiska upplysningar i det angripna beslutet.

____________

1 Rådets förordning (EU 2015/1589 av den 13 juli 2015 om genomförandebestämmelser till artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT L 248, 2015, s. 9)