Language of document :

Решение на Общия съд от 20 юни 2019 г. — a&o hostel and hotel Berlin/Комисия

(Дело T-578/17)1

(Държавни помощи — Оперативни помощи — Туристическа спалня в Берлин — Използване на обществен недвижим имот без плащане на наем — Решение за обявяване на евентуална помощ за съвместима с вътрешния пазар — Член 107, параграф 3, буква в) ДФЕС — Сериозни трудности)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: a&o hostel and hotel Berlin GmbH, правоприемник на A & O Hotel and Hostel Friedrichshain GmbH (Берлин, Германия) (представители: S. Heise и M. Lindner, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: K. Blanck, A. Bouchagiar и T. Maxian Rusche)

Встъпила страна в подкрепа на ответника: Федерална република Германия (представители: първоначално T. Henze и R. Kanitz, впоследствие R. Kanitz, подпомагани от K. Dingemann, avocat)

Предмет

Жалба по член 263 ДФЕС за отмяна на Решение C(2017) 3220 окончателен на Комисията от 29 май 2017 г. относно държавна помощ SA.43145 (2016/FC) – Германия, относно твърдените мерки за държавна помощ с неданъчен характер в полза на Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH, резюме на което е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (OВ C 193, 2017 г., стp. 1)

Диспозитив

Отменя Решение C(2017) 3220 окончателен на Комисията от 29 май 2017 г. относно държавна помощ SA.43145 (2016/FC) – Германия относно твърдените мерки за държавна помощ с неданъчен характер в полза на Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH.

Европейската комисия понася собствените си съдебни разноски и тези на a&o hostel and hotel Berlin GmbH.

Федерална република Германия понася собствените си съдебни разноски.

____________

1 ОВ C 338, 9.10.2017 г.