Language of document : ECLI:EU:T:2019:437


 


 Rozsudek Tribunálu (šestého senátu) ze dne 20. června 2019 – a&o hostel and hotel Berlin v. Komise

(věc T-578/17)

„Státní podpory – Provozní podpory – Mládežnická ubytovna v Berlíně – Používání nemovitosti ve vlastnictví veřejnoprávního subjektu bez placení nájemného – Rozhodnutí prohlašující případnou podporu za slučitelnou s vnitřním trhem – Článek 107 odst. 3 písm. c) SFEU – Závažné obtíže“

1.      Soudní řízení – Vedlejší účastenství  – Námitka nepřípustnosti nevznesená žalovanou – Nepřípustnost – Nepominutelné podmínky řízení – Přezkum soudem i bez návrhu

(Statut Soudního dvora, čl. 40 čtvrtý pododstavec; jednací řád Tribunálu, článek 129 a čl. 142 odst. 3)

(viz bod 36)

2.      Žaloba na neplatnost – Fyzické nebo právnické osoby – Akty, které se jich týkají bezprostředně a osobně – Rozhodnutí Komise, kterým se konstatuje slučitelnost státní podpory se společným trhem bez zahájení formálního vyšetřovacího řízení – Žaloba podaná zúčastněnými stranami ve smyslu článku 108 odst. 2 SFEU – Přípustnost – Podmínky

[Článek 108 odst. 2 a 3 a čl. 263 čtvrtý pododstavec SFEU; nařízení Rady 2015/1589, čl. 1 písm. h)]

(viz body 37-54)

3.      Podpory poskytované státy – Přezkum Komisí – Předběžná část a kontradiktorní část řízení  – Povinnost Komise zahájit kontradiktorní řízení v případě závažných obtíží – Pojem „závažné obtíže“ – Objektivní charakter – Soudní přezkum – Rozsah

(Článek 107 odst. 1 a čl. 108 odst. 2 a 3 SFEU)

(viz body 57-60)

4.      Podpory poskytované státy – Přezkum Komisí – Předběžná část a kontradiktorní část řízení  – Povinnost Komise zahájit kontradiktorní řízení v případě závažných obtíží – Okolnosti umožňující potvrdit existenci těchto obtíží – Soudní přezkum – Důkazní břemeno

(Článek 107 odst. 3 SFEU)

(viz body 63-67)

5.      Podpory poskytované státy – Zákaz – Výjimky – Podpory, na které se může vztahovat výjimka stanovená v článku 107 odst. 3 písm. c) SFEU – Provozní podpora – Vyloučení – Výjimky

[Článek 107 odst. 3 písm. c) SFEU)

(viz body 72-79)

6.      Podpory poskytované státy – Přezkum Komisí – Předběžná část a kontradiktorní část řízení – Slučitelnost podpory s vnitřním trhem – Obtíže při posouzení – Povinnost Komise zahájit kontradiktorní řízení – Okolnosti umožňující potvrdit existenci těchto obtíží – Úvahy uvedené v rozhodnutí Komise, na jejichž základě nelze konstatovat motivační povahu, nezbytnost a přiměřenost státních opatření a vyloučit ovlivnění obchodu mezi členskými státy kvůli těmto opatřením

[Článek 107 odst. 3 písm. c) SFEU; nařízení Rady 2015/1589, čl. 4 odst. 3]

(viz body 90-118, 124-128)

Předmět

Návrh podaný na základě článku 263 SFEU a znějící na zrušení rozhodnutí Komise C(2017) 3220 final ze dne 29. května 2017 o státní podpoře SA.43145 (2016/FC) – Německo, týkajícího se údajných protiprávních nedaňových opatření státní podpory ve prospěch společnosti Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH, jehož shrnutí bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie (Úř. věst. 2017, C 193, s. 1).

Výrok

1)

Rozhodnutí Komise C(2017) 3220 final ze dne 29. května 2017 o státní podpoře SA.43145 (2016/FC) – Německo, týkající se údajných protiprávních nedaňových opatření státní podpory ve prospěch společnosti Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH, se zrušuje.

2)

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené společností a&o hostel and hotel Berlin GmbH.

3)

Spolková republika Německo ponese vlastní náklady řízení.