Language of document : ECLI:EU:T:2019:437


 


 Üldkohtu (kuues koda) 20. juuni 2019. aasta otsus –
a&o hostel and hotel Berlin vs. komisjon

(kohtuasi T578/17)

Riigiabi – Tegevusabi – Noortehostel Berliinis – Kohalikule omavalitsusele kuuluva kinnisasja kasutamine renti maksmata – Otsus tunnistada võimalik riigiabi siseturuga kokkusobivaks – ELTL artikli 107 lõike 3 punkt c – Tõsised raskused

1.      Kohtumenetlus – Menetlusse astumine – Vastuvõetamatuse vastuväide, mida kostja ei esitanud – Vastuvõetamatus – Asja läbivaatamist takistavad avalikul huvil põhinevad asjaolud – Uurimine kohtu algatusel

(Euroopa Kohtu põhikiri, artikli 40 neljas lõik; Üldkohtu kodukord, artikkel 129 ja artikli 142 lõige 3)

(vt punkt 36)

2.      Tühistamishagi – Füüsilised või juriidilised isikud – Neid otseselt ja isiklikult puudutavad aktid – Komisjoni otsus, millega riigiabi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks ametlikku kontrollimenetlust algatamata –Huvitatud isikute hagi ELTL artikli 108 lõike 2 tähenduses – Vastuvõetavus – Tingimused

(ELTL artikli 108 lõiked 2 ja 3 ning artikli 263 neljas lõik; nõukogu määrus 2015/1589, artikli 1 punkt h)

(vt punktid 37–54)

3.      Riigiabi – Komisjonipoolne läbivaatamine – Esialgse uurimise etapp ja ametliku uurimismenetluse etapp – Komisjoni kohustus algatada tõsiste raskuste esinemisel võistlev menetlus – Mõiste „tõsised raskused“ – Objektiivsus – Kohtulik kontroll – Ulatus

(ELTL artikli 107 lõige 1 ning artikli 108 lõiked 2 ja 3)

(vt punktid 57–60)

4.      Riigiabi – Komisjonipoolne läbivaatamine – Esialgse uurimise etapp ja ametliku uurimismenetluse etapp – Komisjoni kohustus algatada tõsiste raskuste esinemisel võistlev menetlus – Asjaolud, mis võimaldavad tõendada selliste raskuste olemasolu – Kohtulik kontroll – Tõendamiskoormis

(ELTL artikli 107 lõige 3)

(vt punktid 63–67)

5.      Riigiabi – Keeld – Erandid – Abi, mille suhtes võib kohaldada ELTL artikli 107 lõike 3 punktis c ette nähtud erandit – Tegevusabi –Välistamine – Erandid

(ELTL artikli 107 lõike 3 punkt c)

(vt punktid 72–79)

6.      Riigiabi – Komisjonipoolne läbivaatamine – Esialgse uurimise etapp ja ametliku uurimismenetluse etapp – Abi kokkusobivus siseturuga – Hindamisraskused – Komisjoni kohustus algatada ametlik uurimismenetlus – Asjaolud, mis võimaldavad tõendada selliste raskuste olemasolu – Kaalutlused komisjoni otsuses, mis ei võimalda tuvastada riiklike meetmete ergutavat, vajalikku ja proportsionaalset iseloomu ega välista, et need meetmed mõjutavad liikmesriikidevahelist kaubandust

(ELTL artikli 107 lõike 3 punkt c; nõukogu määrus 2015/1589, artikli 4 lõige 3)

(vt punktid 90–118 ja 124–128)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada komisjoni 29. mai 2017. aasta otsus C(2017) 3220 final, mis puudutab riigiabi juhtumit SA.43145 (2016/FC) – Saksamaa, väidetav mitterahaline riigiabi Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH-le, mille kokkuvõte on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas (ELT 2017, C 193, lk 1).

Resolutsioon

1.

Tühistada komisjoni 29. mai 2017. aasta otsus C(2017) 3220 final riigiabi SA.43145 (2016/FC) – Saksamaa kohta, väidetav mitterahaline riigiabi Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH-le.

2.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja a&o hostel and hotel Berlin GmbH kohtukulud.

3.

Jätta Saksamaa Liitvabariigi kohtukulud tema enda kanda.