Language of document :

Жалба, подадена на 23 септември 2013 г. — ZZ/Съвет

(Дело F-94/13)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: E. Marchal, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas и A. Coolen, адвокати)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Предмет на производството

Отмяна на решението, с което бонусът към пенсионните права, придобити преди постъпването на служба, е изчислен съгласно новите ОРИ по отношение на членове 11 и 12 от приложение VIII към Правилника на длъжностните лица.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението от 30 януари 2013 г., с което се изчислява бонусът към пенсионните права, придобити от жалбоподателя преди постъпването му на служба в Съвета,

доколкото е необходимо, да се отмени решението от 11 юни 2013 г. за отхвърляне на подадената по административен ред жалба, с която жалбоподателят иска да се приложат ОРИ и актюерските ставки, действащи към момента, в който е подал заявление за прехвърляне на пенсионните му права, да се осъди Съветът да заплати съдебните разноски.