Language of document :

Sag anlagt den 23. september 2013 – ZZ mod Rådet

(Sag F-94/13)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne E. Marchal, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas og A. Coolen)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om beregning af godskrivningen af de pensionsrettigheder, som er erhvervet før tiltrædelsen af tjenesten, på grundlag af de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser til artikel 11 og 12 i bilag VIII til tjenestemandsvedtægten.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen af 30. januar 2013 om beregning af godskrivningen af de pensionsrettigheder, som sagsøgeren har erhvervet før hans indtræden i Rådets tjeneste.

Om fornødent annullation af afgørelsen af 11. juni 2013 om afslag på sagsøgerens klage om anvendelse af de almindelige gennemførelsesbestemmelser og de aktuarmæssige satser, der var gældende på det tidspunkt, hvor han ansøgte om overførsel af hans pensionsrettigheder.

Rådet tilpligtes at betale sagens omkostninger.