Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 23 września 2013 r. – ZZ przeciwko Radzie

(Sprawa F-94/13)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci E. Marchal, J.N. Louis, D. Abreu Caldas i A. Coolen)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o przystąpieniu do obliczenia dodatkowych lat zaliczanych do okresu uprawniającego do emerytury przepracowanych przed podjęciem służby w oparciu o nowe ogólne przepisy wykonawcze do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie obliczenia dodatkowych lat zaliczanych do okresu uprawniającego do emerytury przepracowanych przez stronę skarżącą przed podjęciem służby w Radzie;o ile zajdzie taka potrzeba, stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 11 czerwca 2013 r. oddalającej zażalenie mające na celu zastosowanie ogólnych przepisów wykonawczych i dwóch stóp aktuarialnych obowiązujących w chwili składania wniosku o przeniesienie uprawnień emerytalnych;obciążenie Rady kosztami postępowania.