Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 20 юли 2016 г. — Piessevaux/Съвет

(Дело F-94/13)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника — Пенсионни права, придобити по национална пенсионна схема преди постъпване на служба на Съюза — Прехвърляне към пенсионната схема на Съюза — Предложение за признаване на бонус за осигурителен стаж за пенсия — Възражение за недопустимост — Понятие за увреждащ акт — Член 83 от Процедурния правилник)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Vincent Piessevaux (Брюксел, Белгия) (представители: първоначално D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats, впоследствие D. de Abreu Caldas и J.-N. Louis, avocats, впоследствие J.-N. Louis, avocat, накрая L. Ponteville, avocat)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: M. Bauer и J. Herrmann)

Предмет

Отмяна на решението, с което бонусът за пенсионните права, придобити преди постъпването на служба, е изчислен съгласно новите Общи разпоредби за изпълнение (ОРИ) на членове 11 и 12 от приложение VIII към Правилника на длъжностните лица.

Диспозитив

Отхвърля жалбата като недопустима.

Г-н Piessevaux следва да понесе собствените си съдебни разноски и се осъжда да заплати съдебните разноски на Съвета на Европейския съюз.

____________

1 ОВ C 336, 16.11.2013 г., стр. 32.