Language of document :

Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 20. juli 2016 – Piessevaux mod Rådet

(Sag F-94/13) 1

(Personalesag – tjenestemænd – pensioner – artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten – pensionsrettigheder erhvervet før tiltrædelsen af Unionens tjeneste i henhold til en national pensionsordning – overførsel til Unionens pensionsordning – forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår – formalitetsindsigelse – begrebet bebyrdende retsakt – procesreglementets artikel 83)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Vincent Piessevaux (Bruxelles, Belgien) (først ved advokaterne D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal, derefter ved advokaterne D. de Abreu Caldas og J.-N. Louis, dernæst ved advokat J.-N. Louis, og endelig ved advokat L. Ponteville)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (ved M. Bauer og J. Herrmann, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om at foretage beregning af godskrivningen af de pensionsrettigheder, som er erhvervet før tiltrædelsen af tjenesten, på grundlag af de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser til artikel 11 og 12 i bilag VIII til tjenestemandsvedtægten

Konklusion

Sagen afvises.

Vincent Piessevaux bærer sine egne omkostninger og betaler de af Rådet for Den Europæiske Union afholdte omkostninger.

____________

1 EUT C 336 af 16.11.2013, s. 32.