Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 20.7.2016 – Piessevaux v. neuvosto

(Asia F-94/13)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Eläkkeet – Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta – Ennen unionin palvelukseen tuloa kansallisessa eläkejärjestelmässä saavutetut eläkeoikeudet – Oikeuksien siirtäminen unionin eläkejärjestelmään – Hyvitettäviä palvelusvuosia koskeva ehdotus – Oikeudenkäyntiväite – Asianosaiselle vastaisen toimen käsite – Työjärjestyksen 83 artikla)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Vincent Piessevaux (Bryssel, Belgia) (edustajat: aluksi asianajajat D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal, sitten D. de Abreu Caldas et J.-N. Louis, sitten J.-N. Louis, ja lopuksi asianajaja L. Ponteville)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Bauer ja J. Herrmann)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus sen päätöksen kumoamiseksi, jolla laskettiin ennen palveluksessa aloittamista saavutettujen eläkeoikeuksien hyvittäminen henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 ja 12 artiklan uusien yleisten täytäntöönpanosäännösten perusteella

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta.

Vincent Piessevaux vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin neuvoston oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 336, 16.11.2013, s. 32.