Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 20 juli 2016 – Piessevaux / Raad

(Zaak F-94/13)1

(Openbare dienst – Ambtenaren – Pensioenen – Artikel 11, lid 2, van bijlage VIII bij het Statuut – Pensioenrechten die vóór de indiensttreding bij de Unie zijn verworven krachtens een nationale pensioenregeling – Overdracht aan de pensioenregeling van de Unie – Voorstel voor extra pensioenjaren – Exceptie van niet-ontvankelijkheid – Begrip bezwarend besluit – Artikel 83 van het Reglement voor de procesvoering)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Vincent Piessevaux (Brussel, België) (vertegenwoordigers: aanvankelijk D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten, vervolgens D. de Abreu Caldas en J.-N. Louis, advocaten, daarna J.-N. Louis, advocaat, ten slotte L. Ponteville, advocaat)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Bauer en J. Herrmann, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit om de extra vóór indiensttreding verworven pensioenrechten te berekenen op basis van de nieuwe AUB van de artikelen 11 en 12 van bijlage VIII bij het Ambtenarenstatuut

Dictum

Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Piessevaux draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Raad van de Europese Unie.

____________

1 PB C 336 van 16.11.2013, blz. 32.