Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 20 lipca 2016 r. – Piessevaux / Rada

(Sprawa F-94/13)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Emerytury – Artykuł 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego – Uprawnienia emerytalne nabyte przed podjęciem służby w Unii na podstawie krajowego systemu emerytalnego – Przeniesienie do systemu emerytalnego Unii – Propozycja dotycząca liczby dodatkowych lat służby uprawniających do emerytury – Zarzut niedopuszczalności – Pojęcie aktu niekorzystnego – Artykuł 83 regulaminu postępowania)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Vincent Piessevaux (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: początkowo adwokaci D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal, następnie adwokaci D. de Abreu Caldas i J.-N. Louis, następnie adwokat J.-N. Louis, a wreszcie adwokat L. Ponteville)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Bauer i J. Herrmann, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji o przystąpieniu do obliczenia dodatkowych lat zaliczanych do okresu uprawniającego do emerytury przepracowanych przed podjęciem służby w oparciu o nowe ogólne przepisy wykonawcze do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2)    Vincent Piessevaux pokrywa własne koszty, a także koszty poniesione przez Radę Unii Europejskiej.

____________

1 Dz.U. C 336 z 16.11.2013, s. 32.