Language of document : ECLI:EU:F:2016:179

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(trešā palāta)

2016. gada 20. jūlijā

Lieta F‑94/13

Vincent Piessevaux

pret

Eiropas Savienības Padomi

Civildienests – Ierēdņi – Pensijas – Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkts – Pensijas tiesības, kas atbilstoši valsts pensiju shēmai iegūtas pirms stāšanās darbā Savienībā – Pārnešana uz Savienības pensiju shēmu – Priekšlikums par izdienas gadu noteikšanu – Iebilde par nepieņemamību – Nelabvēlīga akta jēdziens – Reglamenta 83. pants

Priekšmets      Prasība, kura celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kas piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, un ar kuru Vincent Piessevaux lūdz atcelt Eiropas Savienības Padomes 2013. gada 30. janvāra lēmumu, ar ko tā atbilstoši Eiropas Savienības pensiju shēmai ir galīgi noteikusi pensijas tiesības, ko prasītājs ir ieguvis pirms stāšanās darbā Savienības dienestā, kā arī atcelt lēmumu, ar kuru ir noraidīta viņa sūdzība par minēto lēmumu

Nolēmums      Prasību noraidīt kā nepieņemamu. Vincent Piessevaux sedz savus un atlīdzina Eiropas Savienības Padomes tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Ierēdņu celta prasība – Nelabvēlīgs akts – Jēdziens – Priekšlikums par izdienas gadu noteikšanu, lai uz Savienības shēmu pārnestu pensijas tiesības, kas iegūtas pirms stāšanās darbā Savienības dienestā – Izslēgšana – Lēmums par izdienas gadu atzīšanu, kurš ir ticis pieņemts pēc līdzekļu, kas atbilst iegūtajām pensijas tiesībām, nodošanas – Ietveršana

(LESD 270. pants; Civildienesta noteikumu 91. panta 1. punkts un VIII pielikuma 11. panta 2. punkts)

Procedūrā par pensijas tiesību pārnešanu, kas ir paredzēta Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punktā, lēmums, kuru pieņem iecēlējinstitūcija, tiklīdz ir īstenota līdzekļu, kas atspoguļo ieinteresētās personas iegūtās pensijas tiesības pirms tās stāšanās darbā Savienības dienestā, pārnešana, ir nelabvēlīgs akts, par kuru var iesniegt prasību saskaņā ar LESD 270. pantu un Civildienesta noteikumu 91. panta 1. punktu. Savukārt priekšlikums par pensijas tiesību noteikšanu, pat ja ieinteresētā persona to ir akceptējusi, nav nelabvēlīgs akts, par kuru varētu iesniegt prasību atbilstoši LESD 270. pantam un Civildienesta noteikumu 91. panta 1. punktam.

Izdienas gadu noteikšana var tikt atzīta tikai tad, ja ierēdnis piekrīt turpināt procedūru, lai uz Savienības pensiju shēmu tiktu pārnesti līdzekļi, kas veido pensijas tiesības, kuras ieinteresētā persona ir ieguvusi agrāk attiecīgajā valsts pensiju fondā, šo piekrišanu paskaidrojot ar administrācijas sagatavoto priekšlikumu par izdienas gadu noteikšanu, pamatojoties uz minētā fonda paziņoto pagaidu līdzekļu apmēru.

Šajā ziņā priekšlikuma par izdienas gadu noteikšanu stadijā attiecīgā iestāde tikai apņemas ieinteresētās personas situācijā pareizi piemērot Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punktu un vispārējos īstenošanas noteikumus. Šis iestādes pienākums izriet tieši no aplūkojamām Civildienesta noteikumu normām pat tad, ja iestādei nav tiešu saistību.

Tādējādi no šādas apņemšanās, kas ir pausta priekšlikumā par izdienas gadu noteikšanu, neizriet ne jauns pienākums attiecīgajai iestādei, ne arī līdz ar to izmaiņas ieinteresētās personas tiesiskajā situācijā, jo, pat ja ieinteresētā persona dod savu piekrišanu to pensijas tiesību pārnešanai uz Savienības pensiju shēmu, ko tā ir ieguvusi citā sistēmā, priekšlikumu sagatavojušajai iestādei, tiklīdz ir veikta valsts pensiju fonda paziņoto līdzekļu nodošana, nav atbilstoša pienākuma automātiski atzīt ieinteresētajai personai to izdienas gadu skaitu, kas ir norādīts sākotnējā priekšlikumā, kuru ņemot vērā ieinteresētā persona apstiprināja savu vēlmi minētos līdzekļus pārnest uz Savienības pensiju shēmu.

(skat. 24.–28. punktu)

Atsauces

Vispārējā tiesa: spriedumi, 2015. gada 13. oktobris, Komisija/Verile un Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, 50., 52., 53. un 74. punkts; Komisija/Cocchi un Falcione, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, 66. punkts, un Teughels/Komisija, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, 37., 46., 48., 49., 58. un 70. punkts.