Language of document : ECLI:EU:F:2016:179

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU EURÓPSKEJ ÚNIE
(tretia komora)

z 20. júla 2016

Vec F‑94/13

Vincent Piessevaux

proti

Rade Európskej únie

„Verejná služba – Úradníci – Dôchodky – Článok 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku – Práva na dôchodok nadobudnuté v rámci vnútroštátneho dôchodkového systému pred vstupom do služieb Únie – Prevod do dôchodkového systému Únie – Návrh na započítanie odpracovaných rokov – Námietka neprípustnosti – Pojem akt spôsobujúci ujmu – Článok 83 rokovacieho poriadku“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu o ESAE na základe jej článku 106a, ktorou Vincent Piessevaux navrhuje zrušiť rozhodnutie Rady Európskej únie z 30. januára 2013, ktorým Rada podľa dôchodkového systému Európskej únie definitívne stanovila práva na dôchodok, ktoré žalobca nadobudol pred svojim vstupom do služieb Únie, ako aj rozhodnutie, ktorým sa zamieta jeho sťažnosť podaná proti uvedenému rozhodnutiu

Rozhodnutie:      Žaloba sa ako neprípustná zamieta. Vincent Piessevaux znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Rade Európskej únie.

Abstrakt

Žaloby úradníkov – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Návrh na započítanie odpracovaných rokov na účely prevodu práv na dôchodok do dôchodkového systému Únie nadobudnutých pred vstupom do služieb Únie – Vylúčenie – Rozhodnutie o uznaní odpracovaných rokov prijaté v dôsledku prevodu kapitálu predstavujúceho nadobudnuté práva na dôchodok – Zahrnutie

(Článok 270 ZFEÚ; služobný poriadok úradníkov, článok 91 ods. 1 a príloha VIII, článok 11 ods. 2)

V rámci konania o prevode práv na dôchodok stanoveného v článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku je to vykonané rozhodnutie menovacieho orgánu o prevode kapitálu predstavujúceho práva na dôchodok nadobudnuté dotknutou osobou pred jej vstupom do služieb Únie, ktoré je aktom spôsobujúcim ujmu, ktorý môže byť predmetom žaloby na základe článku 270 ZFEÚ a článku 91 ods. 1 služobného poriadku. Návrh na započítanie odpracovaných rokov, hoci ho dotknutá osoba prijala, naopak nepredstavuje akt spôsobujúci ujmu, ktorý môže byť predmetom žaloby na základe článku 270 ZFEÚ a článku 91 ods. 1 služobného poriadku.

Započítanie odpracovaných rokov totiž možno uznať iba, ak úradník vyjadrí súhlas so začatím konania o prevode kapitálu do dôchodkového systému Únie, pričom tento kapitál predstavuje práva na dôchodok, ktoré dotknutá osoba predtým nadobudla v príslušnej organizácii spravujúcej vnútroštátny dôchodkový režim, a tento súhlas je ozrejmený návrhom administratívy na započítanie odpracovaných rokov na základe predbežnej kapitálovej sumy oznámenej uvedenou organizáciou.

V tejto súvislosti vo fáze návrhu na započítanie odpracovaných rokov dotknutá inštitúcia pristúpi iba k správnemu uplatneniu článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku a všeobecných vykonávacích ustanovení na situáciu dotknutej osoby. Táto povinnosť inštitúcie vyplýva priamo z predmetných ustanovení služobného poriadku, a to aj bez akéhokoľvek výslovného záväzku inštitúcie.

Z takého záväzku vyjadreného v návrhu na započítanie odpracovaných rokov teda nevyplýva nová povinnosť dotknutej inštitúcie a v dôsledku toho ani zmena právnej situácie dotknutej osoby najmä z dôvodu, že aj keď dotknutá osoba vyjadrí súhlas s prevodom práv na dôchodok, ktoré nadobudla v inom systéme, do systému dôchodkového zabezpečenia Únie, inštitúcia, ktorá tento návrh predložila, nemá po uskutočnení prevodu sumy kapitálu oznámenej organizáciou spravujúcou vnútroštátny dôchodkový režim, príslušnú povinnosť automaticky priznať dotknutej osobe počet odpracovaných rokov uvedených v pôvodnom návrhu, so zreteľom na ktorý dotknutá osoba potvrdila svoj zámer previesť uvedený kapitál do systému dôchodkového zabezpečenia Únie.

(pozri body 24 – 28)

Odkaz:

Všeobecný súd Európskej únie: rozsudky z 13. októbra 2015, Komisia/Verile a Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, body 50, 52, 53 a 74; Komisia/Cocchi a Falcione, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, bod 66, a Teughels/Komisia, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, body 37, 46, 48, 49, 58 a 70