Language of document : ECLI:EU:F:2016:179

PERSONALDOMSTOLENS BESLUT

(tredje avdelningen)

den 20 juli 2016

Mål F‑94/13

Vincent Piessevaux

mot

Europeiska unionens råd

”Personalmål – Tjänstemän – Pensioner – Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna – Pensionsrättigheter som intjänats i ett nationellt pensionssystem före anställningen i unionen – Överföring till unionens pensionssystem – Förslag till omräkning – Invändning om rättegångshinder – Begreppet rättsakt som går någon emot – Artikel 83 i rättegångsreglerna”

Saken:      Talan enligt artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken Vincent Piessevaux har yrkat att personaldomstolen ska ogiltigförklara dels det beslut som meddelades av Europeiska unionens råd, av den 30 januari 2013, genom vilket rådet, med avseende på Europeiska unionens pensionssystem, slutgiltigt fastställde de pensionsrättigheter som sökanden hade förvärvat innan tjänstetillträdet inom unionen, dels beslutet att ogilla sökandens överklagande av ovannämnda beslut.

Avgörande:      Talan avvisas. Vincent Piessevaux ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som har uppkommit för Europeiska unionens råd.

Sammanfattning

Talan väckt av tjänstemän – Rättsakt som går någon emot – Begrepp – Förslag till tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår för överföring till unionens pensionssystem av pensionsrättigheter som förvärvats innan tjänstetillträdet inom unionen – Omfattas inte – Beslut om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår vilket fattats efter det att det skett en överföring av det kapital som motsvarar förvärvade pensionsrättigheter – Omfattas

(Artikel 270 FEUF; tjänsteföreskrifterna, artikel 91.1, och bilaga VIII, artikel 11.2)

I det förfarande för överföring av pensionsrättigheter som föreskrivs i artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna utgör det beslut som fattas av tillsättningsmyndigheten, när överföringen av det kapital som motsvarar de pensionsrättigheter som den berörda personen har förvärvat innan han eller hon trädde i unionens tjänst har genomförts, den rättsakt som går någon emot och mot vilken talan kan väckas enligt artikel 270 FEUF och artikel 91.1 i tjänsteföreskrifterna. Ett förslag om tillgodoräknande av pensionsrättigheter, oavsett om den berörda personen har godtagit det, utgör däremot inte en rättsakt som går någon emot och mot vilken talan kan väckas med stöd av artikel 270 FEUF och artikel 91.1 i tjänsteföreskrifterna.

Tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår är nämligen endast möjligt när den berörda tjänstemannen har samtyckt till förfarandet för överföring till Europeiska unionens pensionssystem av det kapital som motsvarar de pensionsrättigheter som personen i fråga tidigare har förvärvat vid det berörda nationella pensionsorganet. Till grund för detta samtycke ligger administrationens förslag om tillgodoräknande av tjänsteår på grundval av det provisoriska kapitalbelopp som angetts av nämnda organ.

Den berörda institutionen förpliktar sig vid tidpunkten för förslaget om tillgodoräknande av tjänsteår enbart att tillämpa artikel 11.2 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna och de allmänna genomförandebestämmelserna på ett korrekt sätt. Denna skyldighet för institutionen följer direkt av de aktuella bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna, även om det inte föreligger någon uttrycklig förpliktelse från institutionens sida.

Ett åtagande i ett förslag om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår ger således varken upphov till en ny skyldighet för den berörda institutionen och det påverkar följaktligen inte den berörda tjänstemannens rättsliga ställning, bland annat på grund av att även om tjänstemannen har lämnat sitt medgivande till att pensionsrättigheter som har intjänats i ett annat system överförs till unionens pensionssystem har inte den institution som har lämnat förslaget någon motsvarande skyldighet – när det kapital som det nationella pensionsorganet har deklarerat faktiskt har överförts – att automatiskt tillgodoräkna den berörda tjänstemannen det antal pensionsgrundande tjänsteår som angavs i det ursprungliga förlaget och som utgjorde bakgrunden för tjänstemannens beslut att överföra kapitalet till unionens pensionssystem.

(se punkterna 24–28)

Hänvisning till

Tribunalen: domar av den 13 oktober 2015, kommissionen/Verile och Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, punkterna 50, 52, 53 och 74; kommissionen/Cocchi och Falcione, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, punkt 66, och Teughels/kommissionen, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, punkterna 37, 46, 48, 49, 58 och 70