Language of document :

Tožba, vložena 26. februarja 2021 – Češka republika/Republika Poljska

(Zadeva C-121/21)

Jezik postopka: poljščina

Stranki

Tožeča stranka: Češka republika (zastopniki: M. Smolek, L. Dvořáková in J. Vláčil, agenti)

Tožena stranka: Republika Poljska

Predlogi tožeče stranke

Češka republika Sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da je Republika Poljska s tem, da je:

omogočila podaljšanje obdobja veljavnosti koncesije za pridobivanje lignita za šest let, ne da bi bila opravljena presoja vplivov na okolje, kršila obveznost iz člena 4(1) in (2) Direktive 2011/921 v povezavi s členom 4, od (4) do (6), členom 5(1) in (2), ter členi 6, 7, 8 in 9 te direktive;

omogočila izključitev zadevne javnosti iz postopka podelitve koncesije za rudarsko dejavnost, kršila obveznost iz člena 6, od (2) do (7), člena 7(5), členov 8 in 9 ter člena 11(1) Direktive 2011/92;

odločbi o presoji vplivov na okolje priznala takojšnjo izvršljivost, kršila obveznost iz člena 11(1) Direktive 2011/92;

v odločbo o oceni vplivov na okolje ni vključila eventualnega postopka v primeru neizdaje dovoljenja za uporabo vodnih teles na podlagi člena 4(5) Direktive 2000/60,2 kršila obveznost iz člena 4(1)(a)(ii) in (b)(ii) Direktive 2000/60;

zadevni javnosti in Češki republiki ni omogočila sodelovanje v postopku podelitve koncesije za opravljanje rudarske dejavnosti do leta 2026, kršila obveznost iz člena 6, od (2) do (7), člena 7(1), (2) in (5) ter člena 8 Direktive 2011/92;

ni objavila koncesije za rudarsko dejavnost do leta 2026 in o njej ni obvestila Češke republike v razumljivi obliki, kršila obveznost iz člena 9(1) in (2) Direktive 2011/92;

ni omogočila začetka sodnega postopka s pritožbo zoper koncesijo za rudarsko dejavnost, ki velja do 2026, kršila obveznost iz člena 11(1) Direktive 2011/92;

ni objavila koncesije za rudarjenje, ki velja do leta 2026, kršila obveznost iz člena 7 Direktive 2003/43 ;

ni zagotovila popolnih informacij v zvezi s postopkom podelitve koncesije za rudarjenje, ki velja do leta 2026, kršila obveznost na podlagi načela lojalnega sodelovanja iz člena 4(3) PEU;

pri koncesiji za rudarjenje, veljavni do leta 2026, ni zadostno upoštevala presoje vplivov na okolje, kršila obveznost iz člena 2(1) Direktive 2011/92 v povezavi s členom 4(1) te direktive;

pri koncesiji za rudarjenje, veljavni do leta 2026, ni zadostno upoštevala vseh okoljskih pogojev, kršila obveznost iz člena 8a(1)(b) Direktive 2011/92;

Republiki Poljski naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka tožbo utemeljuje na očitkih v zvezi s kršitvijo Direktive 2011/92, Direktive 2000/60 in Direktive 2003/4 ter kršitvijo Pogodbe EU (načelo lojalnega sodelovanja).

1.    Republika Poljska je v nacionalnem pravu sprejela predpise, ki omogočajo podaljšanje koncesije za pridobivanje lignita za šest let brez izvedbe presoje vplivov na okolje in v skladu s katerimi postopek za podelitev koncesije za rudarjenje v večini primerov ni javen. S tem je kršila Direktivo 2011/92.

2.    Republika Poljska je kršila Direktivo 2011/92 s tem, da je priznala takojšnjo izvršljivost odločbe v zvezi z okoljskimi pogoji za projekt podaljšanja obdobja in razširitve dejavnosti rudarjenja v rudniku Turów do leta 2044, kar je imelo za posledico, da je bila v zvezi s to odločbo izključena možnost učinkovitega pravnega varstva. Republika Poljska je prav tako kršila Direktivo 2000/60, ker okoljsko dovoljenje ne zajema ustrezno celotnega obdobja trajanja projekta v smislu vpliva rudarjenja na stanje vodnih teles.

3.    Republika Poljska je kršila Direktivo 2011/92, ker zadevni javnosti in Češki republiki ni omogočila sodelovanja v postopku podelitve končne koncesije za rudarjenje v rudniku lignita Turów do leta 2026, ker navedene koncesije ni objavila ter jo je Češki republiki poslala z zamudo in v nepopolni obliki, ker poljsko pravo preprečuje preveritev takšne koncesije s strani zadevne javnosti in ker v tej koncesiji niso ustrezno upoštevani vplivi na okolje. S tem je Republika Poljska kršila tudi Direktivo 2003/4 in načelo lojalnega sodelovanja iz člena 4(3) PEU.

____________

1 Direktiva 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL 2012, L 26, str. 1).

2 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 5, str. 275).

3 Direktiva 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju in o razveljavitvi Direktive Sveta 90/313/EGS (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 7, str. 375).