Language of document :

Žaloba podaná dne 26. února 2021 – Evropská komise v. Irsko

(Věc C-126/21)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: J. Tomkin, a S. Grünheid, zmocněnci)

Žalovaná: Irská republika

Návrhová žádání žalobkyně

rozhodl, že Irsko tím, že nepřijalo právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s rámcovým rozhodnutím Rady 2009/829/SVV ze dne 23. října 2009 o uplatnění zásady vzájemného uznávání na rozhodnutí o opatřeních dohledu jakožto alternativy zajišťovací vazby mezi členskými státy Evropské unie1 , nebo v každém případě tím, že neoznámilo tato ustanovení Komisi, nesplnilo své povinnosti, které pro něj vyplývají z článku 27 rámcového rozhodnutí;

uložit Irské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Podle článku 27 rámcového rozhodnutí 2009/829/SVV měly členské státy přijmout opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto rámcovým rozhodnutím do 1. prosince 2012 a oznámit tato opatření Komisi.

Komise má za to, že tím, že Irsko nepřijalo právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s rámcovým rozhodnutím, nebo v každém případě tím, že neoznámilo tato ustanovení Komisi, porušilo své povinnosti, které pro něj vyplývají z článku 27 rámcového rozhodnutí Rady 2009/829/SVV.

____________

1 Úř. věst. 2009, L 294, s. 20.