Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 1. dubna 2021 Ryanair DAC proti rozsudku Tribunálu (desátého rozšířeného senátu) vydanému dne 17. února 2021 ve věci T-238/20, Ryanair v. Komise

(Věc C-209/21 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Ryanair DAC (zástupci: E. Vahida a F. C. Laprévote, advokáti, S. Rating, abogado, I.-G. Metaxas-Maranghidis, dikigoros a V. Blanc, advokátka)

Další účastníci řízení: Evropská komise, Francouzská republika, Švédské království

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek;

určil v souladu s články 263 a 264 SFEU, že rozhodnutí Komise C(2020) 2366 final ze dne 11. dubna 2020 o státní podpoře SA.56812 (2020/N) – Švédsko – COVID-19: režim úvěrových záruk ve prospěch leteckých společností je neplatné; a

uložil Komisi, že ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené společností Ryanair, a uložil vedlejším účastníkům řízení v prvním stupni a (případně) v řízení o tomto kasačním opravném prostředku, že ponesou vlastní náklady řízení;

podpůrně:

zrušil napadený rozsudek;

vrátil věc zpět Tribunálu k novému rozhodnutí; a

určil, že o nákladech řízení v prvním stupni a v řízení o kasačním opravném prostředku bude rozhodnuto později.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu svého kasačního opravného prostředku předkládá navrhovatelka pět důvodů.

Zaprvé, Tribunál porušil unijní právo, když zamítl argument navrhovatelky, podle něhož došlo k neodůvodněnému porušení zásady zákazu diskriminace.

Zadruhé, Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení a zkreslení skutkového stavu, pokud jde o navrhovatelčin argument týkající se volného pohybu služeb.

Zatřetí, Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když odmítl uplatnit kritérium vyváženosti.

Začtvrté, Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení a zkreslení skutkového stavu, pokud jde o to, že Komise neuvedla odůvodnění.

Zapáté, Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení a zkreslení skutkového stavu, pokud jde o to, že Komise nezahájila formální vyšetřovací řízení.

____________