Language of document :

Odvolanie podané 1. apríla 2021: Ryanair DAC proti rozsudku Všeobecného súdu (desiata rozšírená komora) zo 17. februára 2021 vo veci T-238/20, Ryanair/Komisia

(vec C-209/21 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Ryanair DAC (v zastúpení: E. Vahida a F. C. Laprévote, avocats, S. Rating, abogado, I.-G. Metaxas-Maranghidis, dikigoros a V. Blanc, avocate)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Francúzska republika, Švédske kráľovstvo

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnutý rozsudok,

rozhodol podľa článkov 263 a 264 ZFEÚ, že rozhodnutie Komisie C(2020) 2366 final z 11. apríla 2020 o štátnej pomoci SA.56812 (2020/N) – Švédsko – COVID-19: schéma záruk za úvery v prospech leteckých spoločností je neplatné a

rozhodol, že Komisia je povinná znášať svoje vlastné trovy konania a nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila spoločnosť Ryanair, a uložil vedľajším účastníkom prvostupňového konania a (prípadne) tohto odvolacieho konania povinnosť znášať svoje vlastné trovy konania,

subsidiárne

zrušil napadnutý rozsudok,

vrátil vec Všeobecnému súdu na rozhodnutie a

rozhodol, že o trovách prvostupňového a odvolacieho sa rozhodne neskôr.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľka uvádza päť odvolacích dôvodov.

Po prvé Všeobecný súd Európskej únie porušil právo Únie keď zamietol výhradu založenú odvolateľkou na nedôvodnom porušení zásady zákazu diskriminácie.

Po druhé Všeobecný súd Európskej únie vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia a skreslenia skutkového stavu pokiaľ ide o výhradu odvolateľky založenú na slobodnom poskytovaní služieb.

Po tretie Všeobecný súd Európskej únie vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia keď odmietol uplatniť test vyváženia.

Po štvrté Všeobecný súd Európskej únie vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia a skreslenia skutkového stavu pokiaľ ide o skutočnosť, že Komisia porušila povinnosť uviesť odôvodnenie.

Po piate Všeobecný súd Európskej únie vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia a skreslenia skutkového stavu pokiaľ ide o nesplnenie povinnosti Komisie začať konanie vo veci formálneho zisťovania.

____________