Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Okręgowy w Warszawie (Puola) on esittänyt 9.12.2020 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on M. M.

(asia C-671/20)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Okręgowy w Warszawie

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

M. M.

Ennakkoratkaisukysymykset

1)    Onko unionin oikeutta – erityisesti SEU 2 artiklaa ja siinä mainittua oikeusvaltiota koskevaa arvoa, SEU 19 artiklan 1 kohdan toista alakohtaa sekä ensisijaisuuden, vilpittömän yhteistyön ja oikeusvarmuuden periaatteita – tulkittava siten, että ne ovat esteenä yleisistä tuomioistuimista 27.7.2001 annetun Puolan lain (prawo o ustroju sądów powszechnych) 41b §:n 1 ja 3 momentin kaltaisten kansallisten säännösten soveltamiselle siten, että tuomioistuimen presidentti voi – itsenäisesti ja ilman tuomioistuinvalvontaa – tehdä päätöksen tuomioistuimen kokoonpanon muuttamisesta Izba     Dyscyplinarnan (kurinpitojaosto) kaltaisen elimen antaman sellaisen päätöksen perusteella, jolla sallitaan alun perin tuomioistuinkokoonpanoon nimitetyn tuomarin (alueellisen tuomioistuimen tuomari I. T.) saattaminen rikosoikeudelliseen vastuuseen ja jossa määrätään kyseisen tuomarin ehdottomasta pidättämisestä tehtävistään, mistä seuraa erityisesti, että kyseinen tuomari ei saa osallistua tuomioistuinkokoonpanoon asioissa, joita käsittelemään hänet on nimitetty, mukaan lukien asiat, joita käsittelemään hänet on nimitetty     ennen kyseisen päätöksen antamista?

2)    Onko unionin oikeutta – erityisesti ensimmäisessä kysymyksessä mainittuja määräyksiä – tulkittava siten, että se on esteenä seuraaville:

a)    yleisistä tuomioistuimista annetun Puolan lain 42a §:n 1 ja 2 momentin ja 107 §:n 1 momentin 3 kohdan kaltaisille kansallisille säännöksille, joissa kielletään kansallista tuomioistuinta arvioimasta – tutkittaessa sitä, onko kyseinen tuomioistuin etukäteen laillisesti perustettu – ensimmäisessä kysymyksessä mainitun Izba Dyscyplinarnan päätöksen sitovuutta ja siihen liittyviä oikeudellisia seikkoja, joiden välitön seuraus tuomioistuinkokoonpanon muutos on, ja joissa samanaikaisesti säädetään, että tällaisen tutkinnan yritys on peruste asettaa tuomari kurinpidolliseen vastuuseen?

b)    Trybunał Konstytucyjnyn (Puolan perustuslakituomioistuin) kaltaisen kansallisen elimen oikeuskäytännölle, jonka mukaan Puolan tasavallan presidentin ja Krajowa Rada Sądownictwan (kansallinen tuomarineuvosto) kaltaisten elinten toimet, jotka koskevat jäsenten nimittämistä Izba Dyscyplinarnan kaltaiseen elimeen, eivät ole tuomioistuinvalvonnan piirissä, mukaan lukien unionin oikeuden näkökulmasta harjoitettava valvonta – riippumatta rikkomuksen vakavuudesta ja laajuudesta – ja jonka mukaan tuomarinimitys on luonteeltaan lopullinen eikä sitä voi kumota?

3)    Onko unionin oikeutta – erityisesti ensimmäisessä kysymyksessä mainittuja määräyksiä – tulkittava siten, että se on esteenä ensimmäisessä kysymyksessä mainitun päätöksen sitovuudelle erityisesti siltä osin kuin se koskee tuomarin pidättämistä tehtävistään, kun otetaan huomioon, että päätöksen on antanut Izba Dyscyplinarnan kaltainen elin, jolloin:

a)    kaikki valtiolliset elimet (mukaan lukien ennakkoratkaisua pyytävä tuomioistuin sekä sellaiset elimet, joilla on toimivalta nimittää kansallisen tuomioistuimen kokoonpano tai muuttaa sitä, erityisesti tuomioistuimen presidentti) ovat velvollisia jättämään kyseisen päätöksen huomioimatta ja mahdollistamaan kansallisen tuomioistuimen tuomarin, jota kyseinen päätös koskee, osallistumisen kyseisen tuomioistuimen ratkaisukokoonpanoon;

b)    tuomioistuin, jonka kokoonpanossa siihen alun perin nimitetty tuomari ei ole mukana – ainoastaan sen vuoksi, että edellä mainittu päätös koskee kyseistä tuomaria –, ei ole etukäteen laillisesti perustettu eikä voi siksi ratkaista ”tuomioistuimena” asioita, jotka koskevat unionin oikeuden soveltamista tai tulkintaa?

4)    Onko edellisiin kysymyksiin annettavien vastausten kannalta merkitystä sillä tosiseikalla, etteivät Izba Dyscyplinarna ja Trybunał Konstytucyjny takaa tehokasta oikeussuojaa sen vuoksi, että ne eivät ole riippumattomia ja että on todettu, että niiden jäsenten nimittämistä koskevia säännöksiä on rikottu?

____________