Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal tribunal judiciaire d’Auch (Francúzsko) 9. decembra 2020 – EP/Préfet du Gers, Institut National de la Statistique et des Études Économiques

(vec C-673/20)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

tribunal judiciaire d’Auch

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: EP

Žalovaní: Préfet du Gers, Institut National de la Statistique et des Études Économiques

Ďalší účastník konania: Marie de Thoux

Prejudiciálne otázky

1.    Majú sa článok 50 Zmluvy o Európskej únii a dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie vykladať tak, že rušia európske občianstvo britských štátnych príslušníkov, ktorí pred koncom prechodného obdobia vykonávali svoje právo na voľný pohyb a slobodu usadiť sa na území iného členského štátu, najmä tých, ktorí bývajú na území iného členského štátu už viac ako pätnásť rokov a vzťahuje sa na nich britský zákon nazývaný „15 year rule“, čo ich tak zbavuje akéhokoľvek volebného práva?

2.    V prípade kladnej odpovede, treba na spojenie článkov 2, 3, 10, 12 a 127 dohody o vystúpení, bodu 6 jej preambuly a článkov 18, 20 a 21 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, hľadieť tak, že povoľuje týmto britským štátnym príslušníkom, aby si zachovali bez výnimky právo na európske občianstvo, ktoré mali pred vystúpením ich krajiny z Európskej únie?

3.    V prípade zápornej odpovede na druhú otázku, nie je dohoda o vystúpení čiastočne neplatná v rozsahu, v akom porušuje zásady tvoriace identitu Európskej únie, a najmä články 18, 20 a 21 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako aj články 39 a [40] Charty základných práv Európskej únie, a nerešpektuje zásadu proporcionality, pretože neobsahuje ustanovenie, ktoré by im umožňovalo zachovať si tieto práva bez výnimky?

4.    V každom prípade nie je článok 127 ods. 1 písm. b) dohody o vystúpení čiastočne neplatný v rozsahu, v akom porušuje články 18, 20 a 21 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ale aj články 39 a 40 Charty základných práv Európskej únie, pretože zbavuje občanov Únie, ktorí vykonávali svoje právo na voľný pohyb a slobodu usadiť sa v Spojenom kráľovstve, práva voliť a byť volený vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v tejto krajine, a v prípade, že Všeobecný súd a Súdny dvor zdieľajú ten istý výklad týchto článkov ako francúzska Štátna rada, vzťahuje sa toto porušenie na štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva, ktorí vykonávali svoje právo na voľný pohyb a svoju slobodu usadiť sa na území iného členského štátu už viac ako 15 rokov a na ktorých sa vzťahuje britský zákon nazývaný „15 year rule“, čo ich takto zbavuje akéhokoľvek volebného práva?

____________