Language of document :

Жалба, подадена на 29 август 2022 г. от Hochmann Marketing GmbH срещу решението, постановено от Общия съд (десети състав) на 29 юни 2022 г. по дело T-337/20 — Hochmann Marketing GmbH/EUIPO

(Дело C-575/22 P)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Hochmann Marketing GmbH (представител: J. Jennings, Rechtsanwalt)

Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

С определение от 10 октомври 2022 г. заместник-председателят на Съда на Европейския съюз постанови, че жалбата се отхвърля като недопустима, а жалбоподателят понася собствените си съдебни разноски.

____________