Language of document :

Sag anlagt den 10. marts 2006 - Abarca Montiel m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-24/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Sabrina Abarca Montiel m.fl. (ved avocat L. Vogel)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgernes påstande

Annullation af den af den myndighed, der har kompetence til at indgå ansættelseskontrakter, trufne afgørelse af 21. november 2005, hvorved denne afslog de klager, sagsøgerne havde indgivet på forskellige datoer mellem den 26. juli 2005 og den 17. august 2005, og hvori de anfægtede de administrative afgørelser, som henholdsvis fastsatte indplaceringen og aflønningen af hver enkelt sagsøger, og ligeledes anfægtede artikel 7 i den af kommissærkollegiet trufne beslutning af 27. april 2005, som indeholder "De almindelige gennemførelsesbestemmelser vedrørende de gennemførelsesforanstaltninger, der finder anvendelse på personale, der er ansat i vuggestuer og børnehaver af Kontoret for Infrastruktur i Bruxelles", samt denne beslutnings bilag I og II.

Om fornødent: Ligeledes annullation af de afgørelser, som ovennævnte klager var rettet imod.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgerne, som på nuværende tidspunkt er kontraktansatte inden for området for vuggestuer og børnehaver i Bruxelles, udførte disse samme arbejdsopgaver allerede før deres udnævnelse, i henhold til belgiske ansættelseskontrakter. De har anfægtet deres indplacering og aflønning, som blev fastsat af Kommissionen i forbindelse med deres udnævnelse til kontraktansatte.

Sagsøgerne har med stævningens første anbringende anført, at de i henhold til de almindelige gennemførelsesbestemmelser og andre bestemmelser vedrørende kontraktansatte ved Kommissionen burde have været indplaceret i ansættelsesgruppe III i stedet for ansættelsesgruppe II henset til deres titel og anciennitet.

Sagsøgerne har med det andet anbringende bl.a. anfægtet, at de ikke er blevet tildelt den minimumsaflønning, der er fastsat i artikel 6 i de almindelige gennemførelsesbestemmelser.

Sagsøgerne har med det tredje anbringende anført, at der er sket tilsidesættelse af artikel 2, stk. 2, i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, af aftalememorandum af 22. januar 2002 mellem Kommissionen og delegationen for ansatte i henhold til belgiske kontrakter i vuggestuer og børnehaver, af princippet om forbud mod forskelsbehandling samt af de almindelige principper om social sikring. Navnlig burde beregningen af sagsøgernes grundløn ikke have taget hensyn til familietillæg.

____________