Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 10. martā - Abarca Montiel u.c. pret Komisiju

(lieta F-24/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājas: Sabrina Abarca Montiel u.c. (pārstāvis - L. Vogel, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāju prasījumi:

atcelt iestādes, kura pilnvarota slēgt darba līgumus (IPSL), 2005. gada 21. novembra lēmumu, ar ko ir noraidītas sūdzības, kuras prasītājas iesniedza dažādos datumos laikposmā no 2005. gada 26. jūlija līdz 2005. gada 17. augustam un ar kurām kritizē administratīvos lēmumus par katras prasītājas amata klasificēšanu un atalgojuma noteikšanu un 7. pantu komisāru kolēģijas 2005. gada 27. aprīļa lēmumā, kurā ir ietverti "Vispārīgi īstenošanas noteikumi par pārejas pasākumiem, kas ir piemērojami Briseles mazbērnu novietnēs un bērnudārzos strādājošajiem Briseles Infrastruktūras biroja darbiniekiem" (VIN), kā arī minētā lēmuma I un II pielikumu;

ciktāl nepieciešams, atcelt arī lēmumus, pret kuriem ir iesniegtas iepriekš minētās sūdzības;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājas, kas pašlaik ir Briseles mazbērnu novietnēs un bērnudārzos strādājošās līgumdarbinieces, jau pirms viņu iecelšanas amatā pildīja tos pašus pienākumus saskaņā ar darba līgumiem, kuriem piemēro Beļģijas tiesības. Viņas apstrīdēja viņu amata klasifikāciju un atalgojumu, ko noteikusi atbildētāja, viņas ieceļot amatā par līgumdarbiniecēm.

Ar viņu prasības pirmo pamatu prasītājas apgalvo, ka saskaņā ar VIN un citiem noteikumiem par Komisijas līgumdarbiniekiem viņu amats būtu bijis jāklasificē III funkciju grupā, nevis II funkciju grupā, ņemot vērā viņu kvalifikāciju un darba stāžu.

Ar otro pamatu prasītājas it īpaši sūdzas par to, ka viņām nav piešķirta VIN 6. pantā paredzētā minimālā alga.

Ar trešo pamatu prasītājas norāda uz to, ka ir pārkāpts Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības (PDNK) 2. panta 2. punkts, vienošanās protokols, kas noslēgts 2002. gada 22. janvārī starp Komisiju un to mazbērnu novietņu un bērnudārzu darbinieku delegāciju, kas strādā saskaņā ar līgumiem, kam piemēro Beļģijas tiesības, un nediskriminācijas princips, kā arī vispārējie principi sociālā nodrošinājuma jomā. It sevišķi, aprēķinot prasītājām garantēto atalgojumu, nav bijis jāņem vērā ģimenes pabalsti.

____________