Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 10 marca 2006 r. - Abarca Montiel i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-24/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strony skarżące: Sabrina Abarca Montiel i inni [Przedstawiciel L. Vogel, avocat]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji organu upoważnionego do zawarcia umów z dnia 21 listopada 2005 r. o oddaleniu zażaleń wniesionych przez skarżących między 26 lipca 2005 r. a dniem 17 sierpnia 2005 r. kwestionujących decyzje, które ustalały zaszeregowanie i wynagrodzenie każdej ze skarżących, a także kwestionujących art. 7 decyzji przyjętej przez Kolegium Komisarzy w dniu 27 kwietnia 2005 r. zawierającej "Ogólne przepisy wykonawcze do przepisów przejściowych mających zastosowanie do pracowników zatrudnianych przez biuro infrastruktury w Brukseli w żłobkach i przedszkolach w Brukseli" (zwane dalej "przepisami wykonawczymi"), a także załączniki I i II do tej decyzji;

w zakresie w jakim okaże się to niezbędne, uchylenie również decyzji, w stosunku do których wniesione zostały ww. zażalenia;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżące, obecnie pracownicy kontraktowi zatrudnieni w żłobkach i przedszkolach w Brukseli, pracowały na tych samych stanowiskach przed ich powołaniem, w oparciu o umowy o pracę prawa belgijskiego. Kwestionują one swe zaszeregowanie i wynagrodzenie ustalone przez pozwaną w związku z ich powołaniem jako pracowników kontraktowych.

W pierwszym zarzucie swej skargi skarżące podnoszą, że zgodnie z przepisami wykonawczymi i innymi przepisami dotyczącymi pracowników kontraktowych Komisji powinny być zaszeregowane do grupy III zamiast do grupy II, gdy weźmie się po uwagę dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje i staż pracy.

W drugim zarzucie skarżące kwestionują w szczególności to, że nie są uprawnione do wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w art. 6 przepisów wykonawczych.

W trzecim zarzucie skarżące podnoszą naruszenie art. 2 ust. 2 warunków zatrudnienia innych pracowników, protokołu porozumienia z dnia 22 stycznia 2002 r. między Komisją a przedstawicielami personelu żłobków i przedszkoli zatrudnionych według prawa belgijskiego, zasady niedyskryminacji, a także ogólnych zasad w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. W szczególności wyliczenie wynagrodzenia gwarantowanego skarżącym nie powinno uwzględniać zasiłków rodzinnych.

____________