Language of document :

Žaloba podaná dne 10. března 2006 - Bertolete a další v. Komise

(Věc F-26/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Marli Bertolete a další (zástupce: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyň

zrušit rozhodnutí orgánu s pravomocí uzavírat smlouvy (OPUS) ze dne 21. listopadu 2005, kterým byly zamítnuty stížnosti podané žalobkyněmi ze dne 26. července 2005 kritizující správní rozhodnutí, která stanovila zařazení a odměnu každé z žalobkyň, a rovněž kritizující článek 7 rozhodnutí přijatého sborem komisařů dne 27. dubna 2005, který obsahuje "Obecná prováděcí ustanovení týkající se přechodných opatření uplatnitelných na zaměstnance zaměstnané Úřadem infrastruktur v Bruselu v jeslích a mateřských školkách v Bruselu" (OPU), jakož i přílohy I a II tohoto rozhodnutí;

v rozsahu, v němž to bude nezbytné, rovněž zrušit rozhodnutí, proti kterým směřovaly výše uvedené stížnosti;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně, v současné době smluvní zaměstnankyně zaměstnané v jeslích a mateřských školkách v Bruselu, vykonávaly již před svým jmenováním tytéž funkce na základě pracovních smluv podléhajících belgickému právu. Zpochybňují své zařazení a svou odměnu stanovené žalovanou při jejich jmenování jako smluvní zaměstnankyně.

V prvním žalobním důvodu své žaloby žalobkyně uplatňují, že podle OPU a jiných ustanovení týkajících se smluvních zaměstnanců Komise měly být s ohledem na své kvalifikační předpoklady a svá léta služby zařazeny do skupiny funkcí III namísto skupiny funkcí II.

V druhém žalobním důvodu si žalobkyně stěžují především na to, že jim nebyla přiznána minimální odměna stanovená v článku 6 OPU.

Ve třetím žalobním důvodu žalobkyně uplatňují porušení čl. 2 odst. 2 pracovního řádu ostatních zaměstnanců, protokolu o dohodě uzavřené dne 22. ledna 2002 mezi Komisí a delegací zaměstnanců jeslí a mateřských školek v rámci smlouvy podle belgického práva, zásady zákazu diskriminace, jakož i obecných zásad v oblasti sociálního zabezpečení. Konkrétně výpočet odměny, která měla být žalobkyním zajištěna, neměl zohledňovat rodinné přídavky.

____________