Language of document :

Talan väckt den 10 mars 2006 - Bertolete m.fl. mot kommissionen

(mål F-26/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Marli Bertolete m.fl. (ombud: advokaten L. Vogel)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara det beslut som den myndighet som har behörighet att sluta anställningsavtal (anställningsmyndigheten) har fattat den 21 november 2005, genom vilket sökandenas klagomål av den 26 juli 2005 avslogs. Klagomålen avsåg de administrativa beslut genom vilka lönegrad och lön för var och en av sökandena har fastställts samt artikel 7 i det beslut som antogs den 27 april 2005 av kommissionärskollegiet, som innehåller "Allmänna genomförandebestämmelser om övergångsbestämmelser för anställda vid Infrastrukturbyrån i Bryssel som tjänstgör på Bryssels daghem och förskolor" (nedan kallade DGE), och bilagorna I och II till nämnda beslut,

om det är nödvändigt, även ogiltigförklara de beslut som klagomålen avsåg, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökandena är för närvarande kontraktsanställda och tjänstgör inom daghems- och förskoleverksamheten i Bryssel. De utför samma arbetsuppgifter nu som innan de tillsattes, då deras anställningsavtal omfattades av belgisk rätt. De motsätter sig den placering i lönegrad och den lön som kommissionen fastställde när de tillsattes som kontraktsanställda.

Genom den första grunden gör sökandena gällande att de enligt DGE och andra bestämmelser om kommissionens kontraktsanställda rätteligen borde ha placerats i tjänstegrupp III i stället för i tjänstegrupp II, mot bakgrund av deras meriter och tjänstetid.

Genom den andra grunden motsätter sig sökandena bland annat att de inte får minimilönen enligt artikel 6 i DGE.

Genom den tredje grunden åberopar sökandena åsidosättande av artikel 2.2 i anställningsvillkoren för övriga anställda och överenskommelsen mellan kommissionen och anställda vid daghem och förskolor med anställningsavtal enligt belgisk rätt. Vidare åberopar de åsidosättande av icke-diskrimineringsprincipen och av allmänna principer i fråga om social trygghet. Sökandena anser särskilt att man borde ha bortsett från familjetilläggen vid beräkningen av deras löner.

____________