Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 10. martā - Lofaro pret Komisiju

(lieta F-27/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Alessandro Lofaro, Brisele (Beļģija), (pārstāvis - J.-L. Laffineur, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2005. gada 6. jūnija lēmumu par prasītāja pārbaudes laika pagarināšanu par 6 mēnešiem, 2005. gada 28. septembra lēmumu par atlaišanu šī laika posma beigās, kā arī ar pārbaudes laiku saistītos gala ziņojumus, ar kuriem šie divi lēmumi ir pamatoti;

turklāt, ja vajadzīgs, atcelt Iestādes, kas pilnvarota slēgt darba līgumus (AHCC), 2005. gada 23. novembra lēmumu noraidīt prasītāja sūdzību;

piespriest atbildētājai atlīdzināt prasītājam par nodarīto kaitējumu, saskaņā ar taisnīguma un godīguma principu aprēķinātos EUR 85 473 par zaudējumiem un EUR 50 000 par morālo kaitējumu, ņemot vērā šo summu palielinājumu vai samazinājumu tiesvedības laikā;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs, bijušais Komisijas pagaidu darbinieks, tika pieņemts darbā uz laika posmu no 2004. gada 16. septembra līdz 2009. gada 15. septembrim, pamatojoties uz darba līgumu, kurā atbilstoši Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības (PDNK) 14. pantam bija paredzēts sešu mēnešu pārbaudes laiks. Pēc pirmā negatīvā novērtējuma ziņojuma, pārbaudes laika pagarināšanas un otrā negatīvā novērtējuma ziņojuma atbildētāja minēto darba līgumu izbeidza.

Savā prasībā prasītājs norāda, ka atbildētāja ir pieļāvusi acīmredzamas kļūdas vērtējumā. Tā ir pārkāpusi arī vispārējos principus, kas nodrošina tiesības uz cieņu un aizstāvību, kā arī bijusi pārmērīgi kritiska.

____________