Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 10 marca 2006 r. - Lofaro przeciwko Komisji

(Sprawa F-27/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Lofaro (Bruksela, Belgia) [Przedstawiciel: J.-L. Laffineur, avocat]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji z dnia 6 czerwca 2005 r. o przedłużeniu okresu próbnego o sześć miesięcy i decyzji z dnia 28 września 2005 r. o zwolnieniu skarżącego z upływem tego okresu, jak również sprawozdań z zakończenia okresu próbnego, na podstawie których decyzje te zostały wydane,

w razie konieczności uchylenie decyzji organu właściwego do zawierania umów o pracę z dnia 23 listopada 2005 r. o nieuwzględnieniu zażalenia skarżącego.

zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącego kwoty szacowanej ex aequo et bono na 85 473 euro z tytułu odszkodowania oraz 50000 euro z tytułu zadośćuczynienia, z zastrzeżeniem jej podwyższenia lub obniżenia w toku postępowania

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, były członek personelu tymczasowego, został zatrudniony na okres od dnia 16 września 2004 r. do dnia 15 września 2009 r. na podstawie umowy przewidującej odbycie okresu próbnego zgodnie z art. 14 Warunków zatrudnienia innych pracowników. W następstwie pierwszego negatywnego sprawozdania z oceny, przedłużenia okresu próbnego oraz drugiego negatywnego sprawozdania z oceny pozwana rozwiązała umowę.

Skarżący podnosi w skardze, że pozwana dopuściła się oczywistych błędów w ocenie. Naruszyła też jego zdaniem zasady ogólne gwarantujące prawo do godności i do obrony, a także poddała go nadmiernej krytyce.

____________