Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 5. júla 2007 - Abarca Montiel a i./Komisia

(vec F-24/06)1

(Zamestnanecká žaloba - Zmluvní zamestnanci - Zaradenie a odmena - Úrad pre infraštruktúru a logistiku v Bruseli (OIB) - Detské sestry -Bývalí zamestnanci podliehajúci belgickému právu - Zmena uplatniteľného režimu - Rovnosť zaobchádzania)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Sabrina Abarca Montiel (Wauthier-Braine, Belgicko) a iní (v zastúpení: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: D. Martin a L. Lozano Palacios, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorým sa zamietajú sťažnosti podané žalobcami proti rozhodnutiu o ich zaradení a odmene ako zmluvných zamestnancov

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie, ktorým Komisia Európskych spoločenstiev stanovila odmenu žalobcom na základe zmlúv zmluvných zamestnancov podpísaných v apríli 2005, sa ruší.

2.    V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.    Komisia Európskych spoločenstiev znáša svoje vlastné trovy konania, ako aj polovicu trov konania žalobcov.

4.    Žalobcovia znášajú polovicu svojich trov konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 108 6.5.2006, s. 33.