Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 5. júla 2007 - Ider, Desorbay a Noschese/Komisia

(vec F-25/06)1

(Zamestnanecká žaloba - Zmluvní zamestnanci - Zaradenie a odmena - Úrad pre infraštruktúru a logistiku v Bruseli (OIB) - Zamestnanci poverení výkonnými úlohami -Bývalí zamestnanci podliehajúci belgickému právu - Zmena uplatniteľného režimu - Rovnosť zaobchádzania)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Béatrice Ider (Halle, Belgicko), Marie-Claire Desorbay (Meise, Belgicko) a Lino Noschese (Braine-le-Château, Belgicko) (v zastúpení: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: D. Martin a L. Lozano Palacios)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorým sa zamietajú sťažnosti podané žalobcami proti rozhodnutiu o ich zaradení a odmene ako zmluvných zamestnancov

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie, ktorým Komisia Európskych spoločenstiev stanovila odmenu pani Ider na základe zmluvy zmluvného zamestnanca podpísanej v apríli 2005, sa ruší.

2.    V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.    Komisia Európskych spoločenstiev znáša svoje vlastné trovy konania, ako aj polovicu trov konania pani Ider.

4.    Pani Ider znáša polovicu svojich trov konania.

5.    Pani Desorbay a pán Noschese znášajú svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 108, 6.5.2006, s. 34.