Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 5 lipca 2007 r. - Bertolete i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-26/06)1

(Służba publiczna - Pracownicy kontraktowi - Zaszeregowanie i wynagrodzenie - Urząd Infrastruktury i Logistyki w Brukseli (OIB) - Nauczycielki w przedszkolach - Byli pracownicy najemni na podstawie prawa belgijskiego - Zmiana obowiązujących przepisów − Równość traktowania)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Marli Bertolete (Woluwé-Saint-Lambert) i inni (przedstawiciel: L. Vogel, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: D. Martin i L. Lozano Palacios, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji, na podstawie której oddalono zażalenia skarżących na decyzje ustalające ich zaszeregowanie i wynagrodzenie w charakterze pracowników kontraktowych.

Sentencja wyroku

Zostaje stwierdzona nieważność decyzji Komisji Wspólnot Europejskich, na podstawie których ustalono wynagrodzenia skarżących w ramach umów o pracę z pracownikami kontraktowymi podpisanymi w kwietniu 2005 r.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Komisja Wspólnot Europejskich pokryje własne koszty, jak również połowę kosztów poniesionych przez skarżące.

Skarżące pokryją połowę własnych kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 108 z 6.5.2006 r., str. 34