Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 24 mei 2007 - Lofaro / Commissie

(Gevoegde zaken F-27/06 en F-75/06)1

(Ambtenaren - Tijdelijk functionaris - Verlenging van proeftijd - Ontslag aan einde van proeftijd - Bezwarende besluiten - Klachttermijn - Niet-ontvankelijkheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Alessandro Lofaro (Brussel, België) (vertegenwoordiger: J. -L. Laffineur, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Currall en K. Herrmann, gemachtigden, in zaak F-27/06 bijgestaan door F. Longfils, advocate)

Voorwerp

In zaak F-27/06:

Enerzijds, vordering tot nietigverklaring van de besluiten van de Commissie houdende verlenging van verzoekers proeftijd en beëindiging van zijn overeenkomst aan het einde van die periode en, anderzijds, vordering tot schadevergoeding

In zaak F-75/06:

Enerzijds, vordering tot nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 28 september 2005 om verzoeker aan het einde van zijn proeftijd te ontslaan alsmede van het rapport aan het einde van de proeftijd waarop dat besluit is gebaseerd en, anderzijds, vordering tot schadevergoeding

Dictum

De beroepen worden niet-ontvankelijk verklaard.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - F-27/06: PB C 208 van 6.5.2006, blz. 35, en F-75/06: PB C 212 van 2.9.2006, blz. 48.