Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 13 december 2007 - Wandschneider / Commissie

(Zaak F-28/06)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Beoordeling - Loopbaanontwikkelingrapport - Beoordelingsperiode 2004 - Beroep tot nietigverklaring - Motivering - Kennelijk onjuiste beoordeling)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Paolo Sequeira Wandschneider (Brussel, België) (vertegenwoordigers: aanvankelijk G. Vandersanden en C. Ronzi, advocaten, vervolgens G. Vandersanden, C. Ronzi en L. Levi, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: G. Berscheid en C. Berardis-Kayser, gemachtigden)

Voorwerp

Enerzijds, nietigverklaring van verzoekers loopbaanontwikkelingrapport over de beoordelingsperiode 2004 en, anderzijds, vordering tot schadevergoeding

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 121 van 20.5.2006, blz. 19.