Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 13 grudnia 2007 r. - Wandschneider przeciwko Komisji

(Sprawa F-28/06)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Ocena - Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej - Postępowanie w sprawie oceny za 2004 r. - Skarga o stwierdzenie nieważności - Uzasadnienie - Oczywisty błąd w ocenie)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Paolo Sequeira Wandschneider (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: początkowo G. Vandersanden i C. Ronzi, następnie G. Vandersanden, C. Ronzi i L. Levi, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: G. Berscheid i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z przebiegu kariery skarżącego w postępowaniu w sprawie oceny za 2004 r. oraz wniosek o zasądzenie odszkodowania.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron poniesie koszty własne.

____________

1 - Dz.U. C 121 z 20.5.2006, str. 19.