Language of document : ECLI:EU:F:2007:123

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE

(második tanács)

2007. július 5.

F‑26/06. sz. ügy

Marli Bertolete és társai

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Szerződéses alkalmazottak – Besorolás és díjazás – Brüsszeli Infrastruktúra- és Logisztikai Hivatal (OIB) – Óvópedagógus – Belga jog szerinti korábbi munkavállalók – Az alkalmazandó rendszer megváltoztatása – Egyenlő bánásmód”

Tárgy: Az EK 236. és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben M. Bertolete és a Bizottság nyolc másik szerződéses alkalmazottja a 2005 áprilisában megkötött és 2005. május 1‑jén hatályba lépett szerződéses alkalmazotti szerződésük alapján a szerződés megkötésére jogosult hatóság által a besorolásuk és díjazásuk megállapításáról hozott határozatok megsemmisítését, valamint az előbbi határozatokkal szemben általuk benyújtott panaszok elutasításáról szóló, 2005. november 21‑én ugyanezen hatóság által hozott határozatok megsemmisítését kérik.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti a Bizottság azon határozatait, amelyekkel az a 2005 áprilisában aláírt szerződéses alkalmazotti szerződések alapján megállapította a felperesek díjazását. A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja. A Bizottság viseli saját költségeit, valamint a felperesek költségeinek a felét. A felperesek viselik saját költségeik felét.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Szerződéses alkalmazottak – Besorolás

(Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek, 80. cikk, (2) bekezdés és 82. cikk, (2) bekezdés)

2.      Tisztviselők – Szerződéses alkalmazottak – Díjazás

(Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek, melléklet, 2. cikk, (2) bekezdés)

3.      Tisztviselők – Szerződéses alkalmazottak – Díjazás

(Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek, melléklet, 2. cikk, (2) bekezdés)

1.      Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 82. cikkének (2) bekezdése szerint a II. és III. csoportba tartozó szerződéses alkalmazott felvétele esetén azonosak a szakképzettségre és a szakmai tapasztalatra vonatkozó minimális követelmények: az érdekeltnek rendelkeznie kell oklevéllel igazolt felsőfokú végzettséggel, vagy oklevéllel igazolt olyan középfokú végzettséggel, amely lehetővé teszi felsőfokú tanulmányok folytatását, és ez utóbbi esetben legalább hároméves megfelelő szakmai tapasztalattal, vagy – amennyiben a szolgálat érdekei ezt indokolják – azonos szintű szakképzettséggel vagy szakmai tapasztalattal.

A Bizottság szerződéses alkalmazottainak alkalmazását és foglalkoztatását szabályozó eljárásokra vonatkozó általános végrehajtási rendelkezések 2. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontjához e tekintetben fűzött magyarázatok – különösen a felsőfokú tanulmányok folytatását lehetővé tevő oklevéllel igazolt középfokú végzettség feltételét illetően – nem kérdőjelezik meg ezt a megállapítást. Ez utóbbi oklevél ugyanis, ha annak birtokosa rendelkezik hároméves megfelelő szakmai tapasztalattal, hozzáférést ad mind a II. csoportba tartozó, mind a III. csoportba tartozó állásokhoz.

E feltételek mellett az a körülmény, hogy az érintett alkalmazottak felsőfokú tanulmányok folytatását lehetővé tevő oklevéllel rendelkeznek, önmagában nem indokolhatja a II. helyett a III. csoportba való felvételüket.

A Bizottság ezenkívül elfogadta a brüsszeli Infrastruktúra Hivatal bölcsődékben és óvodákban dolgozó alkalmazottaira vonatkozó átmeneti intézkedések általános végrehajtási rendelkezéseit annak érdekében, hogy az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételeknek a különböző csoportok feladatait meghatározó 80. cikke (2) bekezdése alapján körülhatárolja a mérlegelési jogkörének kereteit. Az említett általános végrehajtási rendelkezések 1. cikke (2) bekezdésének b) és c) pontjából egyértelműen kitűnik, hogy a gyermekgondozóként alkalmazott személyek a II. csoportba tartoznak, kivéve ha ők „a belga jog alapján személyzeti igazgatási koordinátornak” minősülnek, amely esetben a III. csoportba tartoznak.

(lásd a 38–41. pontot)

2.      Egyértelműen kitűnik az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek melléklete 2. cikkének (2) bekezdéséből, hogy azon szerződéses alkalmazott felvételét követően, aki az intézményhez korábban a nemzeti jog szerinti munkaszerződéssel kapcsolódott, ha a díjazása csökken ahhoz képest, amit korábban munkavállalóként kapott, akkor az intézménynek csupán lehetősége van a kiegészítő díjazás fizetésére. Ráadásul az említett 2. cikk (2) bekezdése a kiegészítő összeg meghatározására széles mérlegelési mozgásteret hagy az intézménynek, amennyiben ez utóbbinak figyelembe kell venni az adókra, szociális biztonságra és nyugdíjra vonatkozóan korábban alkalmazandó szabályozás és a szerződéses alkalmazottakra vonatkozó szabályok közötti különbségeket.

A Bizottság az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek melléklete 2. cikkének (2) bekezdését a brüsszeli Infrastruktúra Hivatal bölcsődékben és óvodákban dolgozó alkalmazottaira vonatkozó átmeneti intézkedések általános végrehajtási rendelkezései 7. és 8. cikkének, valamint az említett általános végrehajtási rendelkezések I–III. mellékletének elfogadásával hajtotta végre. Márpedig az utóbbi rendelkezések értelmében a Bizottság kifejezetten kötelezettséget vállalt arra, hogy az e rendelkezésekben előírt végrehajtási szabályok szerint a szerződéses alkalmazottak bizonyos csoportjai számára kiegészítő összeget fizet. Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 2. cikke (2) bekezdésének ez utóbbi végrehajtási szabályai azonban nem sérthetik a közszolgálati jog magasabb rendű normáit.

(lásd a 80., 81. és 83. pontot)

3.      Azon kérdést illetően, hogy a családi támogatásoknak a nettó díjazás meghatározásába való foglalása – egyrészt a szerződéses alkalmazottak, másrészt a nemzeti jog szerinti munkavállalók tekintetében – hátrányos lehet‑e azon szerződéses alkalmazottak számára, akiknek a brüsszeli Infrastruktúra Hivatal bölcsődékben és óvodákban dolgozó alkalmazottaira vonatkozó átmeneti intézkedések általános végrehajtási rendelkezéseinek 7. és 8. cikkében meghatározott időpontokban, volt eltartott gyermekük, azon szerződéses alkalmazottakhoz képest, akiknek ugyanezen időpontokban nem volt, először is meg kell állapítani, hogy a szerződéses alkalmazottak e két kategóriája összehasonlítható helyzetben van az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 2. cikke (2) bekezdésének a szerződéses alkalmazotti jogállásba való átkerüléssel járó esetleges díjazásbeli csökkenés kiegyenlítésére irányuló célja szempontjából.

Másodszor, a családi támogatásoknak a nettó díjazás meghatározásába való foglalása – egyrészt a szerződéses alkalmazottak, másrészt a nemzeti jog szerinti munkavállalók tekintetében – közvetlen hatással van a kiegészítő összeg meghatározására, amely a nettó díjazásoknak, az említett általános végrehajtási rendelkezések I. mellékletének szabályai szerint elvégzett összehasonlításából ered. Abban az esetben, ha az összehasonlítás első tagjában foglalt közösségi családi támogatások összege magasabb lenne, mint az összehasonlítás második tagjában foglalt, az alkalmazás helye szerinti tagállam jogszabálya alapján kapott családi támogatások összege, a szerződéses alkalmazotti jogállásba való átkerülésük időpontjában már egy vagy több eltartott gyermekkel rendelkező személyeknek fizetendő kiegészítő összeg megfelelően csökkenne.

Ebből következik, hogy a családi támogatásoknak a díjazások meghatározásába való foglalása a díjazás szempontjából eltérő bánásmódot okozhat – aszerint, hogy az általános végrehajtási rendelkezések 7. és 8. cikkében előírt időpontokban az érintett szerződéses alkalmazottnak volt‑e eltartott gyermeke – mégpedig azon alkalmazottak rovására, akiknek ezekben az időpontokban egy vagy több eltartott gyermekük volt. Mindazonáltal e tekintetben az a tény, hogy a családi támogatások a díjazás olyan összetevőjének minősülnek, amelyet a Közösségek köteles megfizetni a tisztviselőinek vagy alkalmazottainak, nem teheti indokolttá a szerződéses alkalmazottak közötti eltérő bánásmódot, amennyiben kizárólag a nemzeti jogi rendszerből a közösségi jogi rendszerbe való áttéréssel járó díjazásbeli csökkenés kiegyenlítésére szánt kiegészítő összeg nyújtásáról van szó.

Ebből következően a brüsszeli Infrastruktúra Hivatal bölcsődékben és óvodákban dolgozó alkalmazottaira vonatkozó átmeneti intézkedések általános végrehajtási rendelkezései I. mellékletének A. és B. pontja, amelyre ugyanezen általános végrehajtási rendelkezések 7. cikke utal, mivel objektív módon nem igazolható sérti az egyenlő bánásmód elvét.

(lásd a 84–89. pontot)