Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 29 marca 2022 r. – Królestwo Hiszpanii/Rada Unii Europejskiej

(Sprawa C-224/22)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: J. Rodríguez de la Rúa Puig, pełnomocnik)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności rozporządzenia Rady (UE) 2022/1101 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia uprawnień do połowów na rok 2022 mających zastosowanie w Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w zakresie, w jakim określa (i) maksymalny dopuszczalny nakład połowowy dla taklowców w przypadku morszczuka europejskiego (Merluccius merluccius) i barweny (Mullus barbatus) na Morzu Alborańskim, Balearach, w północnej Hiszpanii i Zatoce Lwiej (podobszary geograficzne 1–2–5–6–7), wskazany w załączniku III pkt c) oraz (ii) maksymalny limit połowowy bladoczerwonej krewetki głębinowej (Aristeus antennatus) na Morzu Alborańskim, Balearach, w północnej Hiszpanii i Zatoce Lwiej (podobszary geograficzne 1–2–5–6–7), wskazany w załączniku III pkt e);

obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzut pierwszy:

Określenie maksymalnego dopuszczalnego nakładu połowowego dla taklowców w przypadku morszczuka europejskiego i barweny na podobszarach geograficznych 1, 2, 5, 6 i 7:

nie jest uzasadnione zgodnie z wymogami art. 7 ust. 5 rozporządzenia 2019/10221 , ponieważ nie sprecyzowano opinii naukowych wskazujących, że prowadzone są znaczące połowy danego stada;

ewentualnie: (i) jest sprzeczne z art. 7 ust. 5 rozporządzenia 2019/1022, ponieważ przeanalizowane przez Królestwo Hiszpanii opinie naukowe nie wskazują na znaczące połowy danego stada, oraz (ii) jest nieproporcjonalne w zakresie, w jakim jest ewidentnie nieodpowiednie do osiągnięcia celu rozporządzenia 2019/1022, jako że nie spełnia wymogu dotyczącego opinii naukowych i nie jest zgodne ze spójnym rozwojem wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) w jej potrójnym wymiarze środowiskowym, gospodarczym i społecznym, a ponadto nie jest konieczne, ponieważ istnieją inne alternatywne środki służące osiągnięciu tego celu (okresy zamknięcia połowów i zwiększona selektywność narzędzi połowowych w postaci włoków).

Zarzut drugi:

Określenie szczegółowego maksymalnego limitu połowowego bladoczerwonej krewetki głębinowej na podobszarach geograficznych 1, 2, 5, 6 i 7:

nie jest uzasadnione zgodnie z wymogami art. 7 ust. 3 lit. b) rozporządzenia 2019/1022, ponieważ nie sprecyzowano opinii naukowych wskazujących na konieczność przyjęcia tego środka ochronnego;

ewentualnie: (i) jest sprzeczne z art. 7 ust. 3 lit. b) rozporządzenia 2019/1022, ponieważ zastosowanie tego środka nie jest przewidziane we wspomnianym rozporządzeniu, a przeanalizowane przez Królestwo Hiszpanii opinie naukowe nie wskazują na konieczność przyjęcia takiego środka ochronnego, oraz (ii) jest nieproporcjonalne w zakresie, w jakim jest ewidentnie nieodpowiednie do osiągnięcia celu rozporządzenia 2019/1022, jako że nie spełnia wymogu dotyczącego opinii naukowych i pokrywa się z innymi środkami ochronnymi, a ponadto nie jest konieczne, ponieważ istnieją inne alternatywne środki służące osiągnięciu tego celu (okresy zamknięcia połowów, minimalne rozmiary i zwiększona selektywność narzędzi połowowych w postaci włoków).

____________

1     Rozporządzenie Rady (UE) 2022/110 z dnia 27 stycznia 2022 r w sprawie ustalenia uprawnień do połowów na rok 2022 mających zastosowanie w Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb (Dz.U. 2022, L 21, s. 165).

1     Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1022 z dnia 20 czerwca 2019 r. ustanawiające plan wieloletni połowów eksploatujących stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 508/2014 (Dz.U. 2019, L 172, s. 1).