Language of document :

2021 m. vasario 8 d. Fővárosi Törvényszék (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. / Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(Byla C-77/21)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Fővárosi Törvényszék

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.

Atsakovė: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB1 (toliau – reglamentas) 5 straipsnio 1 dalies b punkte apibrėžta sąvoka „tikslo apribojimas“ turi būti aiškinama taip, kad su šia sąvoka suderinama tai, kad duomenų valdytojas lygiagrečiai kitoje duomenų bazėje saugo asmens duomenis, kurie, be to, buvo surinkti ribotu teisėtu tikslu ir saugomi šį tikslą atitinkančiu būdu, arba, atvirkščiai, kad teisėtu ribotu tikslu, kuriuo buvo surinkti atitinkami duomenys, jau negalima remtis dėl lygiagrečiai kitoje duomenų bazėje saugomų duomenų?

2.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta taip, kad lygiagretus duomenų saugojimas savaime nesuderinamas su „tikslo apribojimo“ principu, ar toks saugojimas suderinamas su reglamento 5 straipsnio 1 dalies e punkte nustatytu „saugojimo trukmės apribojimo“ principu, jei duomenų valdytojas kitoje duomenų bazėje lygiagrečiai saugo asmens duomenis, kurie, be to, buvo surinkti ir saugomi ribotu teisėtu tikslu?

____________

1     OL L 119, 2016, p. 1.