Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 8. februārī iesniedza Fővárosi Törvényszék (Ungārija) – Digi Távközlési és Szolgáltató Kft./Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(Lieta C-77/21)

Tiesvedības valoda – ungāru

Iesniedzējtiesa

Fővárosi Törvényszék

Pamatlietas puses

Prasītāja: Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.

Atbildētāja: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 1 (turpmāk tekstā – “Regula”) 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā definētais jēdziens “nolūka ierobežojums” ir jāinterpretē tādējādi, ka ar minēto jēdzienu ir saderīgs tas, ka pārzinis vienlaicīgi citā datu bāzē saglabā personas datus, kuri ir savākti un saglabāti ar ierobežotu likumīgu nolūku, vai arī, gluži otrādi, attiecībā uz vienlaicīgi izveidoto datu bāzi vairs nav spēkā datu vākšanas ierobežotais likumīgais nolūks?

Ja uz pirmo prejudiciālo jautājumu ir jāatbild tādējādi, ka vienlaicīga datu saglabāšana pati par sevi nav saderīga ar “nolūka ierobežojuma” principu, vai ar Regulas 5. panta 1. punkta e) apakšpunktā noteikto “glabāšanas ierobežojuma” principu ir saderīgs tas, ka pārzinis vienlaicīgi citā datu bāzē saglabā tādus personas datus, kuri ir savākti un saglabāti ar ierobežotu likumīgu nolūku?

____________

1 OV 2016, L 119, 1. lpp.