Language of document :

Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Berlin (Германия), постъпило на 8 февруари 2021 г. — Wacker Chemie AG/Bundesrepublik Deutschland, представлявана от Umweltbundesamt

(Дело C-76/21)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgericht Berlin

Страни в главното производство

Жалбоподател: Wacker Chemie AG

Ответник: Bundesrepublik Deutschland, представлявана от Umweltbundesamt

Преюдициални въпроси

Трябва ли определението за нарастване на капацитета, съдържащо се в Насоките за СТЕ на Европейската комисия1 , съгласно което инсталацията може да бъде експлоатирана с капацитет, който е поне с 10 % по-висок от първоначалния капацитет, с който е разполагала инсталацията преди промяната, и това е следствие от инвестиция на физически капитал (или поредица от нарастващи инвестиции на физически капитал), да се тълкува в смисъл, че е от значение,

а)    наличието на причинно-следствена връзка между инвестицията на физически капитал и нарастването на максималния капацитет, който е възможен от техническа и от правна гледна точка, или

б)    съпоставянето със средната стойност на двата най-големи месечни обема на производството в рамките на първите 6 месеца на експлоатация след промяната в съответствие с член 3, букви и) и л) от Решение 2011/278/ЕС2 на Комисията от 27 април 2011 г.?

При утвърдителен отговор на хипотезата по въпрос 1, буква б): Трябва ли член 3, буква и) от Решение 2011/278/ЕС на Комисията от 27 април 2011 г. да се тълкува в смисъл, че не е от значение обхватът на увеличението на максималния капацитет, който е възможен от техническа и от правна гледна точка, а само да се разгледат средните стойности съгласно член 3, буква л) от Решение 2011/278, независимо от това дали и до каква степен те са резултат от извършената физическа промяна или от по-високо натоварване?

Трябва ли понятието за първоначален капацитет на инсталацията, съдържащо се в приложение I към Насоките за СТЕ, да се тълкува в съответствие с член 7, параграф 3 от Решение 2011/278/ЕС?

Трябва ли решение на Европейската комисия да не повдига възражение срещу схема за държавна помощ, за която е отправено уведомление, да се тълкува в смисъл,

а)    че съвместимостта на националната правна уредба с насоките за помощи следователно е подробно установена и по отношение на други препратки в националната схема за помощи към други разпоредби на националното право или

б)    че националната схема за помощи и останалите разпоредби на националното право, от своя страна, трябва да се тълкуват така, че в крайна сметка да са в съответствие с насоките за помощи?

При утвърдителен отговор на хипотезата по въпрос 4, буква а): що се отнася до установеното съответствие с релевантните насоки за помощи, решение на Европейската комисия да не повдига възражения срещу схема за помощи, за която е отправено уведомление, има ли обвързващо действие за националния съд?

Поради това че в решение да не повдига възражения срещу схема за държавна помощ, за която е отправено уведомление, Комисията се позовава на насоките за помощи и разглежда съвместимостта на помощта, за която е отправено уведомление, с оглед на насоките, имат ли насоките за помощи на Европейската комисия обвързващо действие за държавата членка при тълкуването и прилагането на одобрената схема за помощи?

Релевантен ли е член 10а, параграф 6 от Директива 2003/87/ЕО3 , изменена с Директива (ЕС) 2018/410, съгласно който държавите членки следва да приемат финансови мерки за компенсиране на непреките разходи за намаляване на въглеродните емисии, за тълкуването на точка 5 от Насоките за СТЕ, съгласно която държавната помощ трябва да бъде ограничена до минималните нива, необходими за постигане на желаната степен на защита на околната среда?

____________

1     Съобщение на Комисията — Насоки относно определени мерки за държавна помощ в контекста на схемата за търговия с квоти за емисии на парников газ след 2012 година (ОВ C 158, 2012 г., стр. 4).

2     2011/278/ЕС: Решение на Комисията от 27 април 2011 година за определяне на валидни за целия Европейски съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 130, 2011 г., стр. 1).

3     Директива 2003/87/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 година за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (ОВ L 275, 2003 г., стр. 32; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 10, стр. 78).