Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Upravno sodišče Republike Slovenije (Slovinsko) 25. marca 2021 – Slovinská republika

(vec C-186/21)

Jazyk konania: slovinčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Upravno sodišče Republike Slovenije

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: J. A.

Žalovaná: Slovinská republika

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 8 ods. 3 písm. d) smernice o prijímaní II1 vykladať v tom zmysle, že výraz „vrátane“ výslovne zaraďuje medzi objektívne kritériá okolnosť, že „žiadateľ už mal prístup ku konaniu o azyle“?

V prípade zápornej odpovede na túto otázku, má sa článok 8 ods. 3 písm. d) smernice o prijímaní II vykladať v tom zmysle, že za opísaných okolností je zaistenie prípustné len na základe vopred stanovených objektívnych kritérií a predchádzajúceho konštatovania, že žiadateľ už mal príležitosť požiadať o medzinárodnú ochranu, na základe ktorého možno konštatovať odôvodnené podozrenie, že žiadateľ podal uvedenú žiadosť výlučne s cieľom oddialiť alebo zmariť výkon rozhodnutia o návrate?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (Ú. v. EÚ L 180, 2013, s. 96).