Language of document :

Преюдициално запитване от Kúria (Унгария), постъпило на 25 март 2021 г. — FAWKES Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Дело C-187/21)

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Kúria

Страни в главното производство

Жалбоподател: FAWKES Kft.

Ответник: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 30, параграф 2, букви а) и б) от Регламент (ЕИО) № 2913/921 на Съвета относно създаване на Митнически кодекс на Общността да се тълкува в смисъл, че като митническа стойност може и трябва да се отчитат само стойностите, които присъстват в базата данни, създадена въз основа на митническите оформяния на митническия орган на съответната държава членка?

При отрицателен отговор на първия преюдициален въпрос трябва ли — за целите на определянето на митническата стойност съгласно член 30, параграф 2, букви а) и б) — съответният орган да се обърне към митническите органи на други държави членки, за да получи митническата стойност на сходни стоки, присъстващи в техните бази данни, и/или е необходимо консултиране на общностна база данни и получаване на митническите стойности, които присъстват в нея?

Следва ли член 30, параграф 2, букви а) и б) от Регламент № 2913/92 да се тълкува в смисъл, че за целите на определянето на митническата стойност не може да се вземат предвид договорните стойности, отнасящи се до сделки на самия заявител за митническо оформяне, макар тези стойности да не са били поставени под въпрос нито от националния митнически орган, нито от националните органи на други държави членки?

Трябва ли изискването „в същия момент или приблизително в същия момент“, предвидено в член 30, параграф 2, букви а) и б) от Регламент № 2913/92, да се тълкува в смисъл, че то може да съответства на период от +/( 45 дни преди и след митническото оформяне?

____________

1     ОВ L 302, 1992 г., стр. 1; Специално издание на български език, глава 2, том 5, стр. 58.