Language of document :

Иск, предявен на 26 февруари 2021 г. — Европейска комисия/Ирландия

(Дело C-126/21)

Език на производството: английски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: J. Tomkin и S. Grünheid)

Ответник: Ирландия

Искания на ищеца

Ищецът моли Съда:

да установи, че като не е приела законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за съобразяване с Рамково решение 2009/829/ПВР на Съвета от 23 октомври 2009 година за прилагане между държавите членки на Европейския съюз на принципа за взаимно признаване към актове за налагане на мерки за процесуална принуда като алтернатива на предварителното задържане1 , или във всеки случай като не е уведомила Комисията за тези разпоредби, Ирландия не е изпълнила задълженията си по член 27 от това рамково решение,

да осъди Ирландия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Съгласно член 27 от Рамково решение 2009/829/ПВР до 1 декември 2012 г. държавите членки трябва да приемат необходимите мерки, за да се съобразят с разпоредбите на това рамково решение, и да уведомят Комисията за тези мерки.

Комисията смята, че Ирландия не е изпълнила задълженията си по член 27 от Рамково решение 2009/829/ПВР на Съвета, като не е приела законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за съобразяване с Рамковото решение, или във всеки случай като не е уведомила Комисията за тези разпоредби.

____________

1     ОВ L 294, 2009 г., стp. 20.