Language of document :

2021 m. vasario 23 d. Maen Haikal pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. gruodžio 16 d. Bendrojo Teismo priimto sprendimo byloje T-189/19, Maen Haikal / Europos Sąjungos Taryba

(Byla C-113/21 P)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantas: Maen Haikal, atstovaujamas advokato S. Koev

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos Taryba

Apelianto reikalavimai

Apeliantas prašo:

pripažinti visą šį apeliacinį skundą priimtinu ir pagrįstu, o visus jame išdėstytus pagrindus pripažinti pagrįstais,

konstatuoti, kad skundžiamas Bendrojo Teismo sprendimas gali būti panaikintas visas,

panaikinti 2019 m. sausio 21 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimą (BUSP) 2019/87, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai, kiek šie abu sprendimai susiję su Maen Haikal,

panaikinti 2019 m. sausio 21 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/851 , kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 36/20122 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje, kiek šie abu reglamentai susiję su Maen Haikal,

panaikinti 2019 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2019/806, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai, kiek jis susijęs su Maen Haikal,

panaikinti 2019 m. gegužės 17 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/798, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje3 , kiek šis reglamentas susijęs su Maen Haikal,

priteisti iš Europos Sąjungos Tarybos visas apelianto patirtas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant advokato atlygį ir kitas išlaidas, susijusias su jo atstovavimu.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1. Bendrojo teismo padaryta teisės klaida, nes jis laikėsi nuomonės, kad Taryba teisingai taikė Sirijoje veiklą vykdančio įtakingo verslininko kriterijų, nors nebuvo jokio teisinio pagrindo jį taikyti ir jis neproporcingas teisės aktuose numatytam tikslui.

2. Proporcingumo principo pažeidimas (Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 49 straipsnis).

3. Įrodinėjimo srityje taikytinų taisyklių nesilaikymas, nes nėra įrodymų, pagrindžiančių to kriterijaus taikymą ir neleidžiančių taikyti Sprendimo 2013/255, iš dalies pakeisto Sprendimu 2015/1836, 27 straipsnio 3 dalies ir 28 straipsnio 3 dalies.

4. Vertinimo klaida, kas patvirtinama Tarybos teisės aktais, kuriais apelianto pavardė išbraukta iš asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašų.

____________

1 OL L 18I, 2019, p. 4.

2 OL L 16, 2012, p. 1.

3 OL L 132, 2019, p. 1.