Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2021. gada 23. februārī Maen Haikal iesniedza par Vispārējās tiesas 2020. gada 16. decembra spriedumu lietā T-189/19 Maen Haikal/Eiropas Savienības Padome

(Lieta C-113/21 P)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Maen Haikal (pārstāvis: S. Koev, advokāts)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Savienības Padome

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzēja prasījumi ir šādi:

atzīt šo apelācijas sūdzību par pilnībā pieņemamu un pamatotu un visus tajā izvirzītos apelācijas sūdzības pamatus – par pamatotiem;

konstatēt, ka pārsūdzētais Vispārējās tiesas spriedums var tikt atcelts kopumā;

atcelt Padomes Īstenošanas lēmumu (KĀDP) 2019/87 (2019. gada 21. janvāris), ar ko īsteno Lēmumu 2013/255/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju, ciktāl abi lēmumi skar Maen Haikal;

atcelt Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2019/85 1 (2019. gada 21. janvāris), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 36/2012 2 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā, ciktāl abas regulas skar Maen Haikal;

atcelt Padomes Lēmumu (KĀDP) 2019/806 (2019. gada 17. maijs), ar ko groza Lēmumu 2013/255/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju, ciktāl tas skar Maen Haikal;

atcelt Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2019/798 3 (2019. gada 17. maijs), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā, ciktāl regula skar Maen Haikal;

piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt visus apelācijas sūdzības iesniedzēja izdevumus, kā arī visas izmaksas, honorārus utt., kas ir saistīti ar viņa pārstāvja veikto pārstāvību.

Pamati un galvenie argumenti

1. Vispārējās tiesas pieļauta tiesību kļūda, jo tā esot uzskatījusi, ka Padome ir pareizi piemērojusi pieņēmumu par vadoša uzņēmēja, kas darbojas Sīrijā, statusu, lai gan šādam pieņēmumam neesot bijis juridiskā pamata un tas attiecībā uz tiesību aktos paredzēto mērķi esot nesamērīgs.

2. Samērīguma principa pārkāpums (ES Pamattiesību hartas 49. pants).

3. Pierādīšanas noteikumu pārkāpums, jo nebija pierādījumu par pieņēmuma piemērošanu un Lēmuma 2013/255, kas grozīts ar Lēmumu 2015/1836, 27. panta 3. punkta un 28. panta 3. punkta piemērošanas izslēgšanu.

4. Kļūda vērtējumā, kas tiekot apstiprināta ar Padomes tiesību aktiem, ar kuriem apelācijas sūdzības iesniedzēja vārds esot ticis svītrots no sankciju saraksta.

____________

1 OV 2019, L 18 I , 4. lpp.

2 OV 2012, L 16, 1. lpp.

3 OV 2019, L 132, 1. lpp.