Language of document :

Odvolanie podané 26. februára 2021: American Airlines, Inc. proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá rozšírená komora) zo 16. decembra 2020 vo veci T-430/18, American Airlines/Komisia

(vec C-127/21 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: American Airlines, Inc. (v zastúpení: J.-P. Poitras, avocat, J. Ruiz Calzado, abogado, J. Wileur, avocat)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Delta Air Lines, Inc.

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnutý rozsudok,

zrušil rozhodnutie Komisie C(2017) 2788 final z 30. apríla 2018,

subsidiárne, ak to bude potrebné, vrátil vec Všeobecnému súdu na rozhodnutie v súlade s rozsudkom Súdneho dvora,

rozhodol, že Komisia znáša svoje vlastné trovy konania a uložil jej povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré vznikli odvolateľke tak v tomto konaní, ako aj v konaní pred Všeobecným súdom,

prijal akékoľvek ďalšie opatrenia, ktoré považuje za vhodné.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľka uvádza jediný odvolací dôvod založený na tom, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď prijal nesprávny právny výklad Komisie, podľa ktorého kritérium „riadneho využitia“ uvedené v bode 1.10 záväzkov týkajúcich sa koncentrácie spoločností American a US Airways (ďalej len „záväzky“) znamená len „neexistenciu zneužitia“, v dôsledku čoho rozsudok nesprávne potvrdil rozhodnutie Komisie C(2017) 2788 final z 30. apríla 2018, ktorým sa spoločnosti Delta Air Lines priznávajú prednostné práva (vec M.6607 US Airways/American Airlines).

Tento odvolací dôvod sa skladá z troch častí:

V prvej časti sa odvolateľka sústredí na správny právny prístup pri výklade kritéria „riadneho využitia“ na účel priznania prednostných práv podľa bodu 1.10 záväzkov a preukazuje, že Všeobecný súd sa vo svojom výklade dopustil nesprávneho právneho posúdenia.

V druhej časti odvolateľka preukazuje, že Všeobecný súd sa dopustil ďalšieho nesprávneho právneho posúdenia, keď prijal analýzu Komisie, podľa ktorej „riadne využitie“ znamená len „neexistenciu zneužitia“, čím nesprávne pripustil možnosť spoločnosti Delta nevyužívať 470 prevádzkových intervalov.

V tretej časti odvolateľka uvádza dodatočné nesprávne právne posúdenia, ktorými je rozsudok zaťažený, pokiaľ ide o výklad bodu 1.9 záväzkov, konkrétne o výraz „spôsobom, ktorý je v súlade s ponukou“, a ktoré sa zakladajú na právnej analýze tlačiva RM zaťaženej vadami.

____________